Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kosajja:n.[kusīta-ya,Sk.BSk.kausīdya] 懈怠.
パーリ語辞典 水野弘元著
kosajja:n.[kusīta-ya,Sk.BSk.kausīdya] 懈怠.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kosajja,【中】 懶惰,怠惰。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kosajja,【中】懈怠,懶惰,怠惰。AA.6.55.(CS:p.3.124):Kosajjāyāti kusītabhāvatthāya.(懶惰:懶惰的狀況)。《解脫道論》卷第四:「懈怠者,謂心懶墮。」(T32.416.2)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kosajja: kosajja(na)
ေကာသဇၨ(န)
[kusīta+ṇya.kusīda+ṇya.,4.127.rū.387.]
[ကုသီတ+ဏ်။ ကုသီဒ+ဏ်။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၇။ ႐ူ။၃၈၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kosajja:[nt.] idleness; indolence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kosajja,(nt.) [From kusīta] idleness,sloth,indolence; expld at Vbh.369.-- Vin.II,2; S.V,277--280; A.I,11,16; II,218; III,375,421; V,146 sq.; 159 sq.; A.IV,195= Dh.241; Miln.351; Vism.132; Nett 127; DhA.III,347; IV,85; DhsA.146; SnA 21.(Page 230)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOSAJJA:[nt] lười biếng,xấc xược
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kosajja:sự lười biếng,sự giải đải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kosajja:ေကာသဇၨ(န)
[ကုသီတ+ဏ်။ ကုသီဒ+ဏ်။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၇။ ႐ူ။၃၈၇။]
ပ်င္းရိေသာ သူ၏အျဖစ္၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kosajja:ေကာသဇၨ (န) (ကုသီတ+ဏ်)
ပ်င္းရိေသာသူ၏အျဖစ္။ ပ်င္းရိျခင္း။
ေကာသဇၨဝေသန၊ ပ်င္းရိျခင္း၏အစြမ္းျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,