Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kopa:m.[<kup] 忿恨,憤怒,怒氣.
パーリ語辞典 水野弘元著
kopa:m.[<kup] 忿恨,憤怒,怒気.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kopa,【陽】 激怒,脾氣暴躁。 ~neyya,【形】 易於激起忿怒的。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kopa,(fr.kup),【陽】激怒,脾氣暴躁(ill-temper,anger,grudge)。kopaneyya,【形】易於激起忿怒的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kopa: kopa(pu)
ေကာပ(ပု)
[kupa+ṇa.kupa kope,kuppatīti kopo,kopayati vā cittanti kopo.,ṭī.164.]
[ကုပ+ဏ။ ကုပ ေကာေပ၊ ကုပၸတီတိ ေကာေပါ၊ ေကာပယတိ ဝါ စိတၱႏၲိ ေကာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kopa:[m.] anger; ill-temper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kopa,[fr.kup] ill-temper,anger,grudge Vin.II,184=Sn.6; Dhs.1060; with appaccaya (mistrust) M.I,27; almost exclusively in phrase kopañ ca dosañ ca appaccayañ ca pātukaroti (pātvakāsi) “he shows forth ill-temper,malice and mistrust” (of a “codita” bhikkhu) D.III,159; S.IV,305; M.I,96 sq.,250,442; A.I,124,187; II,203; III,181 sq.; IV,168,193; J.I,301; Sn.p.92.‹-› akopa (adj.) friendly,without hatred,composed Sn.499.

--antara (adj.) one who is under the power of illtemper S.I,24.(Page 229)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOPA:[m] sự giận,sân hận --neyya [a] dễ sân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kopa:sự phẫn nộ,giận dữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kopa:ေကာပ (ပု)
[ကုပ+ဏ။ ကုပ ေကာေပ၊ ကုပၸတီတိ ေကာေပါ၊ ေကာပယတိ ဝါ စိတၱႏၲိ ေကာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၄။]
(၁) အမ်က္ထြက္ျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းသေဘာ (ေဒါသ)။ (၂) (စိတ္ကို) ေနာက္က်ဳ-ေခ်ာက္ခ်ား-ေစတတ္ေသာသေဘာ၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာ။ (၃) ပ်က္စီးျခင္း။ (၄) ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kopa:ေကာပ (ပ) (√ကုပ္+ဏ)
အမ်က္။ အမ်က္ထြက္ျခင္း။ အမ်က္ေဒါသ။ ပ်က္စီးျခင္း။
ေကာပံ အကတြာ၊ အမ်က္ကို မျပဳမူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,