Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kopīna:n.[cf.Sk.kaupīna] 陰所,陰部,應(覺)羞恥之物,性器官,恥骨區.-niddaṃsin 已除去兜襠布(loincloth)的,無恥的,不淨的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kopīna:n.[cf.Sk.kaupīna] 陰所,かくしどころ,恥ずべきもの.-niddaṃsin褌(ふんどし)を除ける,無恥の,不浄の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kopīna:n.[cf.Sk.kaupīna] 陰部,かくしどころ,恥ずべきもの羞处.-niddaṃsin褌(ふんどし)を除ける,無恥の,不浄の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kopīna,【中】 生殖器官。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kopīna,(cp.Sk.kaupīna),【中】腰布(a loin-cloth)。yāvadeva hirikopīnapaṭicchādanatthaṁ﹐僅僅只是為了遮蔽羞處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kopīna: kopīna(na)
ေကာပီန(န)
[kupa+ta.nirutti.5va1.kūpa+ina.visuddhi,ṭī,1.57.]
[ကုပ+တ။ နိ႐ုတၱိ။၅ဝ၁။ ကူပ+ဣန။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၅၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kopīna:[nt.] the generative organ of either sex.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kopīna,(nt.) [cp.Sk.kaupīna] a loin-cloth J.V,404; Pv.II,323; PvA.172; Sdhp.106.

--niddaṁsanin “one who removes the loin-cloth,” i.e.shameless,impure D.III,183.(Page 229)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOPĪNA:[nt] bộ phận che kín (của nam,nữ),quần đùi,xì líp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kopīna:ေကာပီန (န)
[ကုပ+တ။ နိ႐ုတၱိ။၅ဝ၁။ ကူပ+ဣန။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၅၇။]
(က) (အရွက္အေၾကာက္ကို) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ အဂၤါဇာတ္။ (ခ) က်ဉ္းေျမာင္းရာအရပ္။ ဝစၥမဂ္ပႆာဝမဂ္။ ေကာပိန-(က)-ၾကည့္။ (ဂ) လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ။ (တိ) (ဃ) ဖုံးလႊမ္းအပ္ေသာ။ ေကာပိန-(ခ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kopīna:ေကာပီန (န) (ကူပ+ဏီန)
ခါးဝတ္။ အဂၤါဇာတ္။ မျပဳသင့္ေသာ အမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,