Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
komāra:a.[<kumāra] 兒童的,少年的.f.komārī 少女,處女.-brahmacariyā少年的梵行 = 不婬.
パーリ語辞典 水野弘元著
komāra:a.[<kumāra] 児童の,少年の.f.komārī 少女,処女.-brahmacariyā少年の梵行 =不婬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Komāra,【 形】 少年。 ~bhacca,【 中】 嬰兒的治療,王子收養。 ~brahmacariyā,【陰】 從幼年開始的梵行。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Komāra,(fr.kumāra),【形】少年(juvenile,belonging to a youth or maiden)。komārabhacca,【中】育嬰,王子收養。komārabrahmacariyā,【陰】從幼年開始的梵行(童貞入道)。komārī,【陰】處女(a virgin)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
komāra: komāra(pu,na)
ေကာမာရ(ပု၊န)
[kumāra+ṇa.kumāro eva vā komāro.sī,ṭī,,1.377.kumārassa bhāvo komāraṃ.rū.388.]
[ကုမာရ+ဏ။ ကုမာေရာ ဧဝ ဝါ ေကာမာေရာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၇၇။ ကုမာရႆ ဘာေဝါ ေကာမာရံ။ ႐ူ။၃၈၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
komāra:[adj.] juvenile.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Komāra,[fr.kumāra] (adj.) juvenile,belonging to a youth or maiden:f.komārī a virgin A.IV,210.

--pati husband of a girl-wife J.II,120.--brahmacariyā (°ṁ carati) to practise the vow of chastity or virginity A.III,224; ThA.99.--bhacca Np.“master of the k°-science,” i.e.of the medical treatment of infants (see note on Vin.I,269 at Vin.Texts II.174).As such it is the cognomen of Jīvaka D.I,47 (as Komārabhacca DA.I,132); Vin.I,71; J.I,116; cp.Sdhp.351.(Page 229)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOMĀRA:[a] thiếu niên --bhacca [nt] thuốc trị bịnh trẻ con,người được một hoàng tử nuôi dưỡng --brahmacariyā [f] sự nguyện cho được phạm hạnh từ lúc thơ ấu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
komāra:ေကာမာရ (ပု၊န)
[ကုမာရ+ဏ။ ကုမာေရာ ဧဝ ဝါ ေကာမာေရာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၇၇။ ကုမာရႆ ဘာေဝါ ေကာမာရံ။ ႐ူ။၃၈၈။]
(ပု) (၁) သူငယ္။ (န) (၂) သူငယ္၏အျဖစ္၊ သူငယ္အရြယ္၊ သူငယ္ဘဝ။ ေကာမာရျဗဟၼစရိယ-ၾကည့္။ ေကာမာရဘစၥ-(၂)-ၾကည့္။ "
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
komāra:ေကာမာရ (န)
သူငယ္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
komāra:ေကာမာရ (တိ) (ကုမာရ+ဏ)
ငယ္ရြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,