Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kolañña:a.[<kula] 家系(傳統血統世代家世)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kolañña:a.[<kula] 家系の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kolañña,kolañña- (fr.kula),【形】生在良家(born of (good) family (cp.kulaja)。kolañña-,屬於良家(belonging to the family of )。khīṇa-kolañña ,【形】來到世間(one who has come down in the world Vin.I,86.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kolañña: kolañña(ti)
ေကာလည(တိ)
[kula+ñña.kula+ñā+a]
[ကုလ+ည။ ကုလ+ဉာ+အ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kolañña,(adj.) [fr.kula] born of (good) family (cp.kulaja); as --°,belonging to the family of ...D.I,89; DA.I,252; Miln.256.--khīṇa-kolañña (adj.) one who has come down in the world Vin.I,86.(Page 229)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kolañña:ေကာလည (တိ)
[ကုလ+ည။ ကုလ+ဉာ+အ]
မိမ်ိဳး ဘမ်ိဳး၌ျဖစ္ေသာ၊ ေဆြမ်ိဳး၌-ထင္ရွား-ေက်ာ္ေစာ-ေသာ၊ ေဆြမ်ိဳးကိုသိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kolañña:ေကာလည (တိ)
အမ်ိဳးေကာင္း၌ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,