Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kodhana:a.[<kodha] 有忿的,容易忿怒的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kodhana:a.[<kodha] 忿ある,忿怒し易き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kodhana,【形】 易怒的,不受控制的(心) 。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kodhana,(fr.kodha),【形】易怒的,不受控制的(心)(having anger,angry,uncontrolled)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kodhana: kodhana(ti)
ေကာဓန(တိ)
[kudha+yu.kujjhanasīlo kodhano.,ṭī.732.]
[ကုဓ+ယု။ ကုဇၩနသီေလာ ေကာဓေနာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kodhana:[adj.] peevish; uncontrolled (of mind).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kodhana,(adj.) [fr.kodha] having anger,angry,uncontrolled]; usually in combn with upanāhin,e.g.Vin.II,89; D.III,45,246; A.V,156,cp.Sn.116; S.II,206; Pug.18.-- k° kodhābhibhūta A.IV,94 sq.; k° kodhavinayassa na vaṇṇavādī A.V,165.-- Used of caṇḍa PvA.83.-- Cp.S.IV,240; M.I,42 sq.,95 sq.; PvA.82.‹-› akkodhana friendly,well-disposed,loving D.III,159; S.II,207; iV.243; M.I,42 sq.,95 sq.; Sn.19,624,8Q0,941; Vv 155; VvA.69.(Page 229)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KODHANA:[a] không kiểm soát được tâm,càu nhàu,buồn bực
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kodhana:sự sân giận,hạng người sân giận,phẫn nộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kodhana:ေကာဓန (တိ)
[ကုဓ+ယု။ ကုဇၩနသီေလာ ေကာဓေနာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၂။]
အမ်က္ေဒါသထြက္ေလ့ရွိေသာ၊ စိတ္ဆိုးေလ့ရွိေသာ၊ အမ်က္ေဒါသႀကီးေသာ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္-ၾကမ္းတမ္း-႐ုန္႔ရင္းေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kodhana:ေကာဓန (တိ) (√ကုဓ္+ယု)
အမ်က္ထြက္တတ္သည္။ အမ်က္ႀကီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,