Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kodha:m.[Sk.krodha<krudh] 忿,忿怒.-ātimāna 忿跟過慢.-upāyāsa 忿惱,忿恚相.-upāyāsin 忿惱者.-bhakkha 以忿怒為食 [夜叉].
パーリ語辞典 水野弘元著
kodha:m.[Sk.krodha<krudh] 忿,忿怒.-ātimāna 忿と過慢.-upāyāsa 忿悩,忿恚相.-upāyāsin 忿悩者.-bhakkha 忿怒を食とする [夜叉].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kodha,【陽】 激怒。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kodha,(Vedic krodha fr.krudh,cp.kujjhati),【陽】忿怒(anger)。kodhaṁ chetvā,切斷瞋恚(cutting off anger S.I,41=47=161=237)。akkodha,無忿(freedom from anger)。kodhātimāna,忿與過慢(anger and conceit Sn.968.) kodhupāyāsa,瞋惱(companionship or association with anger,the state of being pervaded with anger (opp.akkodhupāyāsa無瞋惱))。 kodhagaru “having respect for” i.e.pursuing anger (opp.saddhammagaru) A.II,46 sq.,84; kodhapaññāṇa,【形】瞋的方法(knowing the true nature of anger Sn.96 (cp.SnA 170))。kodhabhakkha,餵養瞋(feeding on,i.e.fostering anger,Ep.of a Yakkha S.I,238)。kodhavinaya,調伏瞋的方法(the discipline or control of anger)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kodha: kodha(pu)
ေကာဓ(ပု)
[kudha+ṇa.kujjhanaṃ kodho.,ṭī.164.]
[ကုဓ+ဏ။ ကုဇၩနံ ေကာေဓာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kodha:[m.] anger.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kodha,[Vedic krodha fr.krudh,cp.kujjhati] anger.Nearest synonyms are āghāta (Dhs.1060=Nd2 576,both expositions also of dosa),upanāha (always in chain rāga,dosa,moha,kodha,upanāha) and dhūma (cp.qumόs,Mhg.toûm=anger).As pair k.and upanāha A.I,91,95; in sequence kodha upanāha makkha paḷāsa,etc.Nd2 rāga 1.; Vbh.357 sq.; Vism.53,107,306; in formula abhijjhā byāpāda k.upanāha M.I,36; A.I,299=IV.148; cp.A.IV,456=V.209; V,39,49 sq.,310,361.As equivalent of āghāta Dhs.1060=Nd2 576,cp.Pug.18.In other combnwith mada and thambha Sn.245; kadariya Sn.362; pesuniya Sn.928; mosavajja Sn.866,868 (cp.S.I,169).Other passages,e.g.A.I,283; S.I,240; Sn.537,(lobha°); Pv.II,37; Dh.I,52 (anattha-janano kodho); PvA.55,222.-- kodha is one of the obstacles to Arahantship,and freedom from kodha is one of the fundamental virtues of a wellbalanced mind.-- mā vo kodho ajjhabhavi “let not anger get the better of you” S.I,240; māno hi te brāhmaṇa khāribhāro kodho dhūmo bhasmani mosavajjaṁ,etc.“anger is the smoke (smouldering) in the ashes” S.I,169=Nd2 576.-- kodhaṁ chetvā cutting off anger S.I,41=47=161=237; kodhaṁ jahe vippajaheyya mānaṁ “give up anger,renounce conceit” J.I,23 25=Dh.221; kodhaṁ pajahanti vipassino:“the wise give up anger” It.2=7; panuṇṇa-kodha (adj.) one who has driven out anger Sn.469; akkodhena jine kodhaṁ conquer anger by meekness Dh.223=J.II,4= VvA.69.Yo ye uppatitaṁ kodhaṁ rathaṁ bhantaṁ va dhāraye tam ahaṁ sārathiṁ brūmi -- “He who restrains rising anger as he would a drifting cart,him I call a waggoner” Dh.222,cp.Sn.1.-- akkodha freedom from anger,meekness,conciliation M.I,44; S.I,240 (with avihiṁsā tenderness,kindness); A.I,95; Dh.223=J.II,4=VvA.69.

--âtimāna anger and conceit Sn.968.--upāyāsa companionship or association with anger,the state of being pervaded with anger (opp.akkodh°) M.I,360,363; often compared with phenomena of nature suggesting swelling up,viz.“uddhumāyika” kodhupāyāsassa adhivacanaṁ M.I,144; “sa-ummī” It.114; “sobbho papāto” S.III,109; --garu “having respect for” i.e.pursuing anger (opp.saddhammagaru) A.II,46 sq.,84; --paññāṇa (adj.) knowing the true nature of anger Sn.96 (cp.SnA 170); --bhakkha feeding on,i.e.fostering anger,Ep.of a Yakkha S.I,238; --vinaya the discipline or control of anger A.I,91; V,165,167 (combd. with upanāha vinaya).(Page 228)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KODHA:[m] sự sân hận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kodha:sự hiềm hận,sự sân giận,sự nóng giận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kodha:ေကာဓ (ပု)
[ကုဓ+ဏ။ ကုဇၩနံ ေကာေဓာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၄။]
(၁) အမ်က္ေဒါသ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း။ (တိ) (၂) အမ်က္ေဒါသထြက္ေသာ၊ စိတ္ဆိုးေသာ၊ သူ။ အေကၠာဓ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kodha:ေကာဓ (ပ) (√ကုဓ္+ဏ)
အမ်က္ထြက္ျခင္း။ အမ်က္ေဒါသ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,