Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kodaṇḍa:n.[〃] 石弓,弓.
パーリ語辞典 水野弘元著
kodaṇḍa:n.[〃] 石弓,弓.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kodaṇḍa,【中】 弓。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kodaṇḍa,【中】弓、弩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kodaṇḍa: kodaṇḍa(pu,na)
ေကာဒ႑(ပု၊န)
[kiṃ+daṇḍa+a.kiṃ+damu+ḍa.kiṃ+du+ḍa.ku+daṇḍa.kiṃ nāmena daṇḍayatīti kodaṇḍaṃ,kiṃ nāmena damyatīti vā kodaṇḍaṃ.kiṃ nāmena dunotīti kodaṇḍaṃ.kuṭilattā vā kucchito daṇḍo yassātthīti kodaṇḍaṃ.,ṭī.388.]
[ကႎ+ဒ႑+အ။ ကႎ+ဒမု+ဍ။ ကႎ+ဒု+ဍ။ ကု+ဒ႑။ ကႎ နာေမန ဒ႑ယတီတိ ေကာဒ႑ံ၊ ကႎ နာေမန ဒမ်တီတိ ဝါ ေကာဒ႑ံ။ ကႎ နာေမန ဒုေနာတီတိ ေကာဒ႑ံ။ ကုဋိလတၱာ ဝါ ကုစၧိေတာ ဒေ႑ာ ယႆာတၳီတိ ေကာဒ႑ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kodaṇḍa:[nt.] a bow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kodaṇḍa,(nt.) [cp.Sk.kodaṇḍa] a cross-bow M.I,429 (opp.to cāpa); Miln.351 (dhanu and k°).°ka same J.IV,433 (expld by dhanu).(Page 228)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KODAṆḌA:[nt] cây cung,sự cúi chào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kodaṇḍa:ေကာဒ႑(ပု၊န)
[ကႎ+ဒ႑+အ။ ကႎ+ဒမု+ဍ။ ကႎ+ဒု+ဍ။ ကု+ဒ႑။ ကႎ နာေမန ဒ႑ယတီတိ ေကာဒ႑ံ၊ ကႎ နာေမန ဒမ်တီတိ ဝါ ေကာဒ႑ံ။ ကႎ နာေမန ဒုေနာတီတိ ေကာဒ႑ံ။ ကုဋိလတၱာ ဝါ ကုစၧိေတာ ဒေ႑ာ ယႆာတၳီတိ ေကာဒ႑ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၈။]
ေလး၊ ဒူးေလး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kodaṇḍa:ေကာ-ဒ႑ (န)
ဒူးေလး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,