Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
koccha:n.① (梳頭髮等之)梳子.② 草椅,草座,坐褥.
パーリ語辞典 水野弘元著
koccha:n.① 櫛,くし.② 草椅,草座,坐褥.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
koccha:n.① 櫛,くし.梳 ② 草椅,草座,坐褥.-palibodha梳理障碍,櫛障碍
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Koccha,【中】 1.刷子。2.藤椅。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Koccha,【中】1.刷子。2.藤椅。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
koccha: koccha(pu,na)
ေကာစၧ(ပု၊န)
[kuca+cha.kuca saṃpaccanakoṭilyapatithambhavilekhanesu,cho.bhaddaṃ kalyāṇaṃ pīṭhaṃ bhaddapīṭhaṃ.gajadantādimayakesamajjaniyampi dvayamidamāhu.,ṭī.311.kucīyati saṃkocīyatīti koccho,bhaddapīṭhaṃ.,7.43.]
[ကုစ+ဆ။ ကုစ သံပစၥနေကာဋိလ်ပတိထမ႓ဝိေလခေနသု၊ ေဆာ။ ဘဒၵံ ကလ်ာဏံ ပီဌံ ဘဒၵပီဌံ။ ဂဇဒႏၲာဒိမယေကသမဇၨနိယမၸိ ဒြယမိဒမာဟု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၁။ ကုစီယတိ သံေကာစီယတီတိ ေကာေစၧာ၊ ဘဒၵပီဌံ။ ေမာဂ္၊၇။၄၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
koccha:[nt.] 1.a brush; 2.a rattan chair.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koccha,2 (nt.) a comb (for hair-dressing) Vin.II,107; Vv 8446 (=VvA.349); Th.2,254,411 (=ThA.267).

--kāra a comb-maker Miln.331 (not in corresp.list of vocations at D.I,51).(Page 227)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koccha,1 (nt.) some kind of seat or settee,made of bark,grass or rushes Vin.II,149; IV,40 (where the foll.def.is given:kocchaṁ nāma vāka-mayaṁ vā usīra-mayaṁ vā muñjamayaṁ vā babbaja-mayaṁ vā anto saṁveṭhetvā baddhaṁ hoti.Cp.Vin.Texts I.34; III,165); J.V,407.Also in list of 16 obstructions (palibodhā) at Miln.11.(Page 227)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Koccha:See Pingalakoccha.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOCCHA:[nt] bàn chải,lược chải,ghế mây
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
koccha:ghế ngồi làm bằng cọng thảo mộc,hình dáng như cái trống tỳ khưu được dùng chữ này cũng chỉ chung cho loại lược hay bàn chải làm bằng cỏ sắc tỳ khưu không được dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
koccha:ေကာစၧ(ပု၊န)
[ကုစ+ဆ။ ကုစ သံပစၥနေကာဋိလ်ပတိထမ႓ဝိေလခေနသု၊ ေဆာ။ ဘဒၵံ ကလ်ာဏံ ပီဌံ ဘဒၵပီဌံ။ ဂဇဒႏၲာဒိမယေကသမဇၨနိယမၸိ ဒြယမိဒမာဟု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၁။ ကုစီယတိ သံေကာစီယတီတိ ေကာေစၧာ၊ ဘဒၵပီဌံ။ ေမာဂ္၊၇။၄၃။]
(၁) ဘီး။ (ေခါင္းဘီး၊ ဝက္မွင္ဘီး)။ (၂) ကပ္က်စ္၊ ကပ္ (ခပ္) အခင္း၊ ထိုင္စရာတစ္မ်ိဳး။ (၃) ေခါင္းဖီးျခင္း။ ေကာစၧပလိေဗာဓ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koccha:ေကာစၧ (န)
ၿဖီး။ ဝက္မွင္ၿဖီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koccha:ေကာစၧ (န)
ခတ္က်စ္အခင္း။ ခတ္က်စ္ေနရာ။ ႀကိမ္ဖထိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,