Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
koṭṭhaka:① n.= koṭṭha (藏)庫(保管守護東西用之建築物),穀倉,門屋,小屋.② m.鳥名.
パーリ語辞典 水野弘元著
koṭṭhaka:①n.=koṭṭha 庫,穀倉,門屋,小屋.②m.鳥の名.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
koṭṭhaka:①n.=koṭṭha 庫,穀倉,門屋,小屋.-kamma木工業[庫,倉を造る作業].②m.鳥の名
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Koṭṭhaka,【陽】 1.要塞,堡壘。 2.出入口。 3.隱藏的地點。 4.壁櫥,儲藏室。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Koṭṭhaka,【陽】1.要塞,堡壘。2.出入口。3.隱藏的地點。4.壁櫥,儲藏室。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
koṭṭhaka: koṭṭhaka(pu)
ေကာ႒က(ပု)
[kusa+ṭhaka.kusa akkose ṭhako.,ṭī.2va4.]
[ကုသ+ဌက။ ကုသ အေကၠာေသ ဌေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂ဝ၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
koṭṭhaka: koṭṭhaka(pu,na)
ေကာ႒က(ပု၊န)
[koṭṭha+ka]
[ေကာ႒+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
koṭṭhaka:[m.] 1.stronghold; 2.a gateway; 3.place for concealment; 4.closet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koṭṭhaka,2 [cp.Sk.koyaṣṭika] the paddy-bird,as rukkha° J.III,25; II,163 (v.l.ṭṭ).(Page 228)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koṭṭhaka,1 (nt.) “a kind of koṭṭha,” the stronghold over a gateway,used as a store-room for various things,a chamber,treasury,granary Vin.II,153,210; for the purpose of keeping water in it Vin.II,121=142; 220; treasury J.I,230; II,168; -- store-room J.II,246; koṭthake pāturahosi appeared at the gateway,i.e.arrived at the mansion Vin.I,291.; -- udaka-k a bath-room,bath cabinet Vin.I,205 (cp.Bdhgh’s expln at Vin.Texts II.57); so also nahāna-k° and piṭṭhi-k°,bath-room behind a hermitage J.III,71; DhA.II,19; a gateway,Vin.II,77; usually in cpd.dvāra-k° “door cavity,” i.e.room over the gate:gharaṁ satta-dvāra-koṭṭhakapaṭimaṇḍitaṁ “a mansion adorned with seven gateways” J.I,227=230,290; VvA.322.dvāra-koṭṭhakesu āsanāni paṭṭhapenti “they spread mats in the gateways” VvA.6; esp.with bahi: bahi-dvārakoṭṭhakā nikkhāmetvā “leading him out in front of the gateway” A.IV,206; °e thiṭa or nisinna standing or sitting in front of the gateway S.I,77; M.I,161,382; A.III,30.-- bala-k.a line of infantry J.I,179.-- koṭṭhaka-kamma or the occupation connected with a storehouse (or bathroom?) is mentioned as an example of a low occupation at Vin.IV,6; Kern,Toev.s.v.“someone who sweeps away dirt.” (Page 228)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOṬṬHAKA:[m] chòi canh,cửa chánh,chỗ để ẩn núp,phòng kín,thành lũy
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
koṭṭhaka:cánh cổng có mái vòm bên trên,chùa kỳ viên của ông cấp cô độc xưa đã xây cổng này.chữ này cũng để gọi kho chứa đồ trong chùa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
koṭṭhaka:ေကာ႒က (ပု၊န)
[ေကာ႒+က]
(၁) က်ီၾက၊ စည့္။ (၂) ငွက္တစ္မ်ိဳး။ ေကာ႒-(၅)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
koṭṭhaka:ေကာ႒က (ပု)
[ကုသ+ဌက။ ကုသ အေကၠာေသ ဌေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂ဝ၄။]
(၁) အိမ္အထူး။ (က) တံခါးမုခ္။ (ခ) သစ္ခက္တဲအုံ၊ လူေနအုံ။ (ဂ) ေရခ်ိဳးအိမ္။ (၂) ေရအုံ၊ ေရေလွာင္က်င္း။ (၃) လက္သမား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koṭṭhaka:ေကာ႒က (ပ)
ဥဗ်ိဳင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koṭṭhaka:ေကာ႒က (ပ၊န)
တံခါးမုခ္။ အခန္း။ က်ီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,