Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
koṭṭha:① m.n.[Sk.koṣṭha] (藏)庫(保管守護東西用之建築物),穀倉,穴藏,房(間),腹部.② m.鳥名; 樹木名.
パーリ語辞典 水野弘元著
koṭṭha:①m.n.[Sk.koṣṭha] 庫,穀倉,穴蔵,房,腹部.②m.鳥の名; 木の名.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Koṭṭha,【陽】 腹部,(尤指監獄或寺院的)單人房間,儲藏室,庫房。 ~āgāra,【中】 殼倉,國庫,倉庫。 ~āgārika,【陽】 倉庫管理員。 ~āsaya,【形】在腹部中存在的。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Koṭṭha,3(cp.Sk.kuṭṭha),可能是:閉鞘姜、土地公拐、水蕉花(Costus speciosus) (J V.420.)花冠略呈歪斜喇叭狀,白色,偶有淡粉紅色,徑可達60mm;穗狀花絮密集頂生。蒴果略呈球形,具三棱,萼片宿存;熟果紅色。葉互生,常沿莖呈輪梯狀生長;披針形,被面被絨毛。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Koṭṭha,2,可能是:啄木鳥(woodpecker?)J VI.539。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Koṭṭha,1(Sk.kosṭha),【陽】腹部,(尤指監獄或寺院的)單人房間,儲藏室,庫房。koṭṭhāgāra,【中】殼倉,國庫,倉庫。koṭṭhāgārika,【陽】倉庫管理員。koṭṭhāsaya,【形】在腹部中存在的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
koṭṭha: koṭṭha(pu,na)
ေကာ႒(ပု၊န)
[kusa+ta (ṭha).kusa akkose,to,ṭho vā.,ṭī.271,458.kusīyati akkosīyatīti koṭṭho=dhaññanilayo.,7.55.(koṭṭha-saṃ)]
[ကုသ+တ (ဌ)။ ကုသ အေကၠာေသ၊ ေတာ၊ ေဌာ ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၁၊၄၅၈။ ကုသီယတိ အေကၠာသီယတီတိ ေကာေ႒ာ=ဓညနိလေယာ။ ေမာဂ္၊၇။၅၅။ (ေကာ႒-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
koṭṭha:[m.] the abdomen; a cell; a store-room.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koṭṭha,3 [cp.Sk.kuṭṭha] N.of a plant,Costus speciosus (?) J.V,420.(Page 228)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koṭṭha,2 a bird J.VI,539 (woodpecker?).(Page 228)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koṭṭha,1 (m.nt.) [Sk.koṣṭha abdomen,any cavity for holding food,cp.kuṣṭa groin,and also Gr.ku/tos cavity,kuζdos pudendum muliebre,kuζtis bladder = E.cyst,chest; Lat.cunnus pudendum,Ger.hode testicle] anything hollow and closed in (Cp.gabbha for both meanings) as -- 1.the stomach or abdomen Miln.265,Vism.357; Sdhp.257.-- 2.a closet,a monk’s cell,a storeroom,M.I,332; Th.2,283 (?)=ThA,219; J.II,168.‹-› 3.a sheath,in asi° Vin.IV,171.

--aṭṭhi a stomach bone or bone of the abdomen Vism.254,255.--abbhantara the intestinal canal Miln.67; --âgāra (nt.) storehouse,granary,treasury:in conn.with kosa (q.v.) in formula paripuṇṇa-kosa-koṭṭhâgāra (adj.) D.I,134,expld at DA.I,295 as threefold,viz.dhana° dhañña° vattha°,treasury,granary,warehouse; PvA.126,133; --âgārika a storehouse-keeper,one who hoards up wealth Vin.I,209; DhA.I,101; --āsa [=koṭṭha +aṁsa] share,division,part; °koṭṭhāsa (adj.) divided into,consisting of.K.is a prose word only and in all Com.passages is used to explain bhāga:J.I,254; 266; VI,368; Miln.324; DhA.IV,; 108 (=pada),154; PvA.58,111,205 (kāma°=kāmaguṇā); VvA.62; anekena k°-ena infinitely PvA.221.(Page 228)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOṬṬHA:[m] bụng dạ,một căn phòng,phòng tích trữ vật dụng --āgāra [nt] vựa,kho,kho tàng trữ,nhà trữ đồ --āgārika [m] người giữ kho --āsaga [a] ở trong bụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
koṭṭha:ေကာ႒(ပု၊န)
[ကုသ+တ (ဌ)။ ကုသ အေကၠာေသ၊ ေတာ၊ ေဌာ ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၁၊၄၅၈။ ကုသီယတိ အေကၠာသီယတီတိ ေကာေ႒ာ=ဓညနိလေယာ။ ေမာဂ္၊၇။၅၅။ (ေကာ႒-သံ)]
(၁) က်ီၾက၊ စည့္။ (ပု) (၂) ဝမ္း၊ဝမ္းပိုက္။ (က) အူ။ (ခ) ဝမ္းတြင္းအစာအိမ္။ (၃) အိမ္အတြင္း။ (၄) သမင္စာပင္။ (၅) ငွက္တစ္မ်ိဳး (ဝံလိုငွက္။ ငူငွက္)။ (န) (၆) ကိုယ္ခႏၶာ။ (၇) ရင့္ေသာအျမစ္၊ အျမစ္ရင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koṭṭha:ေကာ႒ (ပ)
ႏြယ္ခ်ိဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koṭṭha:ေကာ႒ (ပ)
ဝမ္း။ ဝမ္းပိုက္။ အူတြင္း။ ဥစၥာထားရာအခန္း။ စပါးက်ီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,