Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kittaka:a.[kitta-ka BSk.kettaka] (到)什麼程度?(to what extent),多少?(how much),多多少少的(多少有一些的),一點點的(a little).kittakaṃ addhānaṃ adv.短時間.
パーリ語辞典 水野弘元著
kittaka:a.[kitta-ka BSk.kettaka] どれ程,いくら,いくらかの,すこしの.kittakaṃ addhānaṃ adv.短時間.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kittaka,【疑代】 多少?到什麼程度?(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kittaka,【疑代】多少?到什麼程度?
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kittaka: kittaka(ti)
ကိတၱက(တိ)
[kiṃ+ttaka,kiṃ parimāṇamassāti kittakaṃ.rū.384.,4.42.]
[ကႎ+တၱက၊ ကႎ ပရိမာဏမႆာတိ ကိတၱကံ။ ႐ူ။ ၃၈၄။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kittaka:[inter.pron.] how much? to what extent? how many? kittana :[nt.] praising; expounding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kittaka,(pron.interr.) [fr.kīva,cp.ettaka & BSk.kettaka (MVastu I.50); see Trenckner,Notes p.134] how much? how great? nt.as adv.:to what extent? pl.:how many? Vin.I,297; k°ṁ antovassaṁ avasiṭṭhaṁ “how much of the rainy season is left?” VvA.66; kittakā pana vo bhante parivāra-bhikkhū? “How many bhikkhus are in your retinue?” J.I,32.-- As indef.:a little; kittakaṁ jīvissāmi,J.V,505; kittakaṁ addhānaṁ a short time VvA.117 (=kiṁva ciraṁ).(Page 214)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KITTAKA:inter bao nhiêu? định giá ra thế nào?
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kittaka:chừng bao nhiêu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kittaka:ကိတၱက (တိ)
[ကႎ+တၱက၊ ကႎ ပရိမာဏမႆာတိ ကိတၱကံ။ ႐ူ။ ၃၈၄။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၂။]
အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ၊ အဘယ္မွ်အတိုင္းအရွည္ရွိသနည္း၊ အဘယ္မွ်နည္း၊ ဘယ္ေလာက္နည္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kittaka:ကိတၱက (တိ)
အဘယ္မွ်ေသာ။ အတီမွ်ေသာ။
ကိတၱကံ၊ အဘယ္မွ်ေလာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,