Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kittāvatā:adv.[kittā-vat 的 instr.abl.] 多少,到什麼程度(e.g.要給你多少呢? 要給你到什麼程度(才夠)呢?),從什麼觀點(從哪方面).~ nu kho paññavā ti vuccati 到底(究竟)從什麼觀點(來看來評斷),說他(他被說)是具慧者呢.
パーリ語辞典 水野弘元著
kittāvatā:adv.[kittā-vat の instr.abl.] どれだけで,どの程度で,どの点から.~ nu kho paññavā ti vuccati 一体どの点からかれは具慧者といわれるか.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kittāvatā,【副】 多遠?從哪方面來看?(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kittāvatā,【副】多遠?從哪方面來看?什麼樣的範圍?
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kittāvatā: kittāvatā(bya)
ကိတၱာဝတာ(ဗ်)
[yāvatā tāvatā yāva,tāva kittāvatā tathā.etthāvatā ca kīveti,paricchedatthavācakā..1141.nīti,sutta.383.rū.134-nitea paricche-davācaka nihūyuea eiea,niruttidīpanīnitea kiṃ+rittāvantu tahu rānitea apā maññī.]
[ယာဝတာ တာဝတာ ယာဝ၊ တာဝ ကိတၱာဝတာ တထာ။ ဧတၳာဝတာ စ ကီေဝတိ၊ ပရိေစၧဒတၳဝါစကာ။ ဓာန္။ ၁၁၄၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၃၈၃။ ႐ူ။ ၁၃၄-တို႔၌လည္း ပရိေစၧ-ဒဝါစက နိပါတ္ဟူ၍ ဆို၏၊ နိ႐ုတၱိဒီပနီ၌ ကႎ+ရိတၱာဝႏၲဳ တဒၶိတ္ပုဒ္ဟု ဆိုရာ၌ အထက္ပါ က်မ္းတို႔ႏွင့္ မညီၫြတ္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kittāvatā:[adv.] how far? in what respect? kitti :[f.] fame; renown.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kittāvatā,(adv.) to what extent? how far? in what respect? K° nu kho mahāpurisa hoti “in what respect is a man a great man?” Nd2 502 B; k° nu kho paññavā ti vuccati? M.I,292.(Page 214)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kittāvatā:How far? to what extent? in how many ways?
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KITTĀVATĀ:[ad] bao xa? Có quan hệ thế nào?
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kittāvatā:chừng bao nhiêu,trên phương diện nào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kittāvatā:ကိတၱာဝတာ (ဗ်)
[ယာဝတာ တာဝတာ ယာဝ၊ တာဝ ကိတၱာဝတာ တထာ။ ဧတၳာဝတာ စ ကီေဝတိ၊ ပရိေစၧဒတၳဝါစကာ။ ဓာန္။ ၁၁၄၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၃၈၃။ ႐ူ။ ၁၃၄-တို႔၌လည္း ပရိေစၧ-ဒဝါစက နိပါတ္ဟူ၍ ဆို၏၊ နိ႐ုတၱိဒီပနီ၌ ကႎ+ရိတၱာဝႏၲဳ တဒၶိတ္ပုဒ္ဟု ဆိုရာ၌ အထက္ပါ က်မ္းတို႔ႏွင့္ မညီၫြတ္။]
အဘယ္အတိုင္းအရွည္ျဖင့္၊ အဘယ္အတိုင္းအရွည္ရွိသနည္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kittāvatā:ကိတၱာဝတာ (နိ)
အဘယ္မွ်ျဖင့္။ အတီမွွ်ျဖင့္။ အဘယ္မွ်ေသာ အပိုင္းအျခားအားျဖင့္။ အဘယ္မွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္အားျဖင့္။ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,