Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kiriya,【中】 kriyā,kiriyā,【陰】 行動,行為,表現。~vāda,【陽】 信念行動是有結果的。~vādī,【陽】 傳播 kiriyavāda 主義者。(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kiriya,Kriya﹐【中】Kriyā,Kiriyā(abstr.fr.karoti),【陰】行動,行為,表現,唯作(古譯:「勝義善」,阿羅漢的不造作善惡之心)(action,performance,deed; the doing=fulfilment)。kiriyavāda,【陽】信念行動是有結果的。kiriyavādī,【陽】傳播。kiriyavāda﹐【陽】主義者。kiriyakiriyā the non-performance of,omission,abstaining from (akiriyā akaraṇa=veramaṇī)。kusalakiriya performance of good actions; dānakiriya the bestowing of gifts; pāpakiriya commission of sin; puññakiriya the performance of good works ; mangalakiriya celebration of a festival ; massu-kiriyā the dressing of the beard(cp.m-karaṇa and kappanā); sacchikiriya realization.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kiriya: kiriya(thī,na)
ကိရိယ(ထီ၊န)
[kara+ririya]
[ကရ+ရိရိယ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
kiriya:(kiriyākriyācitta is a term first used in the Abh.Canon (e.g.Dhs.§§ 566-582).It has an important place in post-canonical Abh.literature,e.g.Vis.M.XIV.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kiriya:[nt.] action; deed; performance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kiriya,Kiriyā & Kriyā [abstr.fr.karoti] 1.(n.) -- (a) (-°) action,performance,deed; the doing=fulfilment; cp.°karaṇa,anta°,making an end of,putting a stop to (dukkhassa) S.III,149; IV,93; Sn.454,725; --kāla° “fulfilment of one’s time” i.e.death S.III,122; Pv.I,1012; Sn.694; Pug.17; kusala° performance of good actions S.I,101; V,456; dāna° the bestowing of gifts PvA.123; pāpa° commission of sin Pug.19=23; puñña° the performance of good works S.I,87=89=A.III,48; a° PvA.54 maṅgala° celebration of a festival PvA.86; massu-kiriyā the dressing of the beard J.III,314 (cp.m-karaṇa and kappanā); sacchi° realization,see s.v.--akiriyā the non-performance of,omission,abstaining from (a° akaraṇa=veramaṇī) J.III,530; Vbh.285.‹-› (b) an act in a special sense=promise,vow,dedication,intention,pledge:PvA.18; justice:Miln.171; kiriyaṁ bhindati to break one’s vow Miln.206.-- (c) philosophically:action ineffective as to result,non-causative,an action which ends in itself (Mrs.Rh.D.in Dhs.trsl.xciii.),inoperative (see Cpd.19).In this sense it is grouped with kamma (cp.for relation kamma:kiriyā= Ger.sache:ursache).Thus is the theory of Makkhali:n’atthi kammaṁ,n’atthi kiriyaṁ n’atthi viriyan ti= there is no karma,no after-effect and no vigour in this world A.I,286 (different at D.I,53); n’atthi kiriyā it does not matter M.I,405.-- 2.(adj.) (a) making no difference,indefinite; of no result,as def.of avyākatā dhammā Vbh.106,182=302=Dhs.566 and 989 (manodhātu kiriyā neva kusalā nâkusalā na ca kammavipākā:indifferent,neither good nor bad and having no fruit of kamma),same of jhāna Vbh.268=281; DhsA.388.-- (b) indecisive,in akiriyaṁ vyākaroti to give an indecisive answer,to reply evasively D.I,53 and≈

--pada (ttg.) the verb (i.e.that which supplies the action) VvA.315; --vāda (adj.) promulgating the (view of a) consequence of action,believing in merit and demerit,usually combd with kammavāda (q.v.) also °vādin:D.I,115 (of Gotama) A.I,62; Vin.I,71; ‹-› denying the difference between merit & demerit A.IV,174=Vin.I,234; 242,Vin.III,2; A.IV,180 sq.; S.III,73.(+natthikavāda); --vādin adj.to prec.A.I,62; --hetu being a cause of discrimination Dhs.1424 sq.(Page 215)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KIRIYA:[nt] kriyā,kiriyā [f] hành động,làm,biểu diễn --vāda [m] sự tin về ảnh hưởng của nghiệp --vādī [3] người tuyên truyền về thuyết nghiệp quả,tin nghiệp báo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
Kiriya:tố duy tác tâm hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kiriya:ကိရိယ (ထီ၊န)
[ကရ+ရိရိယ]
(၁) အမႈကိစၥ။ (၂) ျပဳျခင္း။ (၃) အျပဳအမူ၊ အမူအရာ (ကိုယ္အမူအရာစသည္)။ ကိရိယာကရဏ-(၁)-ၾကည့္။ (၄) ႀကိယာ (အာခ်ာတ္ႀကိယာ၊ ကိတ္ႀကိယာ)။ (၅) ႀကိယာစိတ္။ (၆) အက်ိဳးကိုျပဳတတ္ေသာ-အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ျပဳအပ္ေသာ-တရား၊ ကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiriya:ကိရိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,