Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kiriyā:,kiriya,kriyā f.[Sk.kriyā] ① 應所作,所作業(行為),正義,貞操.② = karaṇa-matta 唯作.-vāda 作業論,行為論者.-manodhātu 唯作意界.
パーリ語辞典 水野弘元著
kiriyā:,kiriya,kriyā f.[Sk.kriyā] ① 応所作,所作業,正義,貞操.② = karaṇa-matta 唯作.-vāda 作業論,行為論者.-manodhātu 唯作意界.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kiriyā:唯作(作用のみ).abhiñña唯作神通[心].-avyākata唯作無記.-avyākata-cetanā唯作無記思.-ahetuka-manoviññṇa-dhātu唯作無因意識界.-citta唯作心.-cetanā唯作思.-javana唯作速行.-dhamma唯作法.-manodhātu唯作意界.-manoviññāṇa-dhātu唯作意識界.-saṅgaha唯作所摄.-samāpatti唯作等至,唯作定.-hetu唯作因
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kiriyā:kiriya,kriyā f.[Sk.kriyā] ① 応所作,所作業,正義,貞操.② = karaṇa-matta 唯作.-vāda 作業論,行為論者.-manodhātu 唯作意界.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kiriyā,(f.),action; deed; performance.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kiriyā:and (kiriyaṃ)Action,performance,work,deed
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kiriyā:tố,duy tác,tâm hạnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiriyā:ကိရိယာ (ဣွ)
ျပဳျခင္း။ ျပဳေသာအမႈ။ အျပဳအမူ။ အမူအရာ။ အျခင္းအရာ။ အမူအက်င့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,