Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kinnara:m.,kinnarī f.[kiṃ-nara] 緊那羅(kinnara的音譯),人非人.
パーリ語辞典 水野弘元著
kinnara:m.,kinnarī f.[kiṃ-nara] キンナラ,緊那羅,人非人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kinnara,【陽】 人頭鳥,緊那拉(居在森林的一個民族的名字)。 kinnarī,【陰】緊那梨(緊那拉族的女人)。(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kinnara,(梵 Kiṁnara),【陽】人頭鳥,緊那羅(居在森林的一個民族的名字),又作緊捺洛、緊拏羅、緊擔路、甄陀羅、真陀羅。或稱歌神、歌樂神、音樂天。kim 為疑問詞,nara 為人之意;意譯作疑神、疑人、人非人。kinnarī,【陰】緊那羅女。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kinnara: kinnara(pu)
ကိႏၷရ(ပု)
[ki+nara.kiṃ+nara.kiṇāti sametīti ki,ki sadiso narenāti kinnaro,niggahītāgamo.kucchito narokinnaro.sūci.]
[ကိ+နရ။ ကႎ+နရ။ ကိဏာတိ သေမတီတိ ကိ၊ ကိ သဒိေသာ နေရနာတိ ကိႏၷေရာ၊ နိဂၢဟီတာဂေမာ။ ကုစၧိေတာ နေရာကိႏၷေရာ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kinnara:[m.] a bird with a human head; name of a forest dwelling nation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kinnara,[kiṁ+nara,lit.what-man,see kiṁ 3] a little bird with a head like a man’s] J.IV,106,254,438,V.47,456; Mil 267.Canda kinnara Np.J.I,91,VI,283,VI,74.‹-› f.kinnarā Np.of a queen J.V,437 sq.,and kinnarī Th.2,381 (cp.ThA.255),J.II,121 (matta-kinnarī viya),230; IV,432 sq.Cp.kimpurisa.(Page 215)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KINNARA:[m] một loại phi cầm đầu mình giống người,thích đề hườn nhơn; tên một quốc gia ở nơi rừng --rī [f] con thích đề hườn nhơn cái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kinnara:ကိႏၷရ (ပု)
[ကိ+နရ။ ကႎ+နရ။ ကိဏာတိ သေမတီတိ ကိ၊ ကိ သဒိေသာ နေရနာတိ ကိႏၷေရာ၊ နိဂၢဟီတာဂေမာ။ ကုစၧိေတာ နေရာကိႏၷေရာ။ သူစိ။]
(၁) ကိႏၷရာ။ (တိ) (၂) ကိႏၷရာမည္ေသာ၊ သူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kinnara:ကိႏၷရ (ပ)
ကိႏၷရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,