Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kiccha:a.[= kasira,Sk.kṛcchra] 困難的,難的,苦難的.instr.kicchena,abl.kicchā 偏向困難地,困難地,好不容易(才~) [cf.kasira].
パーリ語辞典 水野弘元著
kiccha:a.[= kasira,Sk.kṛcchra] 困難なる,難き,苦難の.instr.kicchena,abl.kicchā 困難によって,難かしく,やっと.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kiccha,【形】 困難的,痛苦的。 【中】 苦惱,困難。(p101)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kiccha,【形】困難的,痛苦的。【中】苦惱,困難。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kiccha: kiccha(na)
ကိစၧ(န)
[kira+cha.katā+icchā.kita+cha.kirati sukhanti kicchaṃ,katā vā puññakaraṇicchā yenāti kicchaṃ.,ṭī.89.thoma.]
[ကိရ+ဆ။ ကတာ+ဣစၧာ။ ကိတ+ဆ။ ကိရတိ သုခႏၲိ ကိစၧံ၊ ကတာ ဝါ ပုညကရဏိစၧာ ေယနာတိ ကိစၧံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၉။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kiccha:[adj.] difficult; painful.(nt.),distress; difficulty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kiccha,[see kasira] 1.(adj.) (a) distressed,in difficulty,poor,miserable,painful:kicchā vatâyaṁ idha vutti yaṁ jano passati kibbisakārī (miserable is the life of one who does wrong) Sn.676=parihīnattha,in poverty PvA.220 (kicco=kiccho).-- (b) difficult to obtain,hard,troublesome Dh.182 (kiccho manussapaṭilābho,DhA 235=dullabho).-- 2.(nt.) distress,misery,pain,suffering:kicchaṁ āpanno loko D.II,30; S.II,5; °ṁ vā so nigacchati “he gets into difficulties (i.e.becomes poor)” J.V,330 (=dukkhaṁ nigacchati); Vism.314; DhA.I,80.-- Oblique cases used adverbially:Instr.kicchena with difficulty J.I,147,191 (paṭijaggita); V,331 (id.) Abl.kicchā id.J.V,330.-- akiccha (°-) without difficulty,easily,in phrase akiccha-lābhin taking or sharing willingly (+kasira-lābhin) M.I,33,354=S.II,278 =A.II,23,36; A.III,31,114.

--patta fallen into misery Pv III,54 (=PvA.199 dukkhappatta) --vuttin living in misery,poor Pv.II,914 (=dukkhajīvita).(Page 213)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KICCHA:[a] khó khăn,đau đớn [nt] buồn bực,khó khăn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kiccha:sự khó khăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kiccha:ကိစၧ(န)
[ကိရ+ဆ။ ကတာ+ဣစၧာ။ ကိတ+ဆ။ ကိရတိ သုခႏၲိ ကိစၧံ၊ ကတာ ဝါ ပုညကရဏိစၧာ ေယနာတိ ကိစၧံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၉။ ေထာမ။]
(၁) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-ျခင္း။ (တိ) (၂) (က) ရခဲေသာ။ (ခ) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiccha:ကိစၧ (န)
ၿငိဳျငင္ျခင္း။ ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiccha:ကိစၧ (တိ)
ၿငိဳျငင္သည္။
ကိစၧာ၊ ၿငိဳျငင္သျဖင့္။ ကိစၧံ တဝ၊ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေလစြတကား။ ကိေစၧန သာမိကံ အာရာေဓတြာ၊ ၿငိဳျငင္သျဖင့္ လင္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,