Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kicca:a.[karoti 的 grd.,Sk.kṛtya] 應被作的,所作,作用,行事,義務.-ākicca 種種的所作,義務.-ādhikaraṇa 事諍事(調停解決紛諍之事).-kara,-karin 執行實行義務的人.-karaṇīya 應被作的義務.
パーリ語辞典 水野弘元著
kicca:a.[karoti の grd.,Sk.kṛtya] なさるべき,所作,作用,行事,義務.-ākicca 種々の所作,義務.-ādhikaraṇa 事諍事.-kara,-karin 義務を行う人.-karaṇīya なさるべき義務.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kicca,【中】 責任,工作,服務,應該被做。~kārī,【形】 做自己的責任。(p101)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kicca,【中】責任,工作,服務,應該被做。kiccakārī,【形】做自己的責任。DhsA.p.63.:Kiccaṁ vā sampatti vā raso nāma.(作(用)或達成,稱為‘作用’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kicca: kicca(pu,na)
ကိစၥ(ပု၊န)
[kara+ricca.kattabbaṃ kiccaṃ,karaṇīyaṃ kiccaṃ.ka.542.rū.558.nīti,sutta.127.kara+ya.,pañcikā,5.31.]
[ကရ+ရိစၥ။ ကတၱဗၺံ ကိစၥံ၊ ကရဏီယံ ကိစၥံ။ ကစၥည္း။ ၅၄၂။ ႐ူ။ ၅၅၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၇။ ကရ+ယ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၃၁။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
kicca,'function'.Regarding the 14 functions of consciousness,s.viññāṇa-kicca
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kicca:[nt.] duty; work; service; that which should be done.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kicca,(nt.) [grd.of karoti=Sk.kṛtya] 1.(adj.) that which ought to be done,that which is to be performed; nt.something to do DhA.I,15.Defd as kātabban ti kiccaṁ,kiñcid eva karaṇīyan ti KhA 218; kattabaṁ karaṇīyaṁ DhA.III,452.-- 2.(nt.) (a) duty,obligation,service,attention; ceremony,performance.The sg.is used collectively as pl.-- adj.(-°) one who is under an obligation,etc.,or to whom an obligation,etc.,is due A.II,67; Dh.276,293; J.III,26; DhA.I,5.-- kattabbak°-karaṇa “the performance of incumbent duties” PvA.30; idaṁ me kiccaṁ akāsi “he has done me this service” PvA.29.-- In special sense of the duties to the dead:ahaṁ tava pitu °ṁ karomi “I will do the last duty to your father” PvA.274.-- that which is not (his) duty A.II,67; Dh.292,293.-- (b) (as philos.term) function; rasa (essence) is either kicca r°- or sampatti r,function or property.Cpd.13,213,n.l.; Vism.162 (parivyatta° quite conspicuous f.),264 (abbhañjana° f.of lucubrating),338,493 (indriyānaṁ kiccaṁ),547 (tad-ārammaṇa°,bhavaṅga°,cuti°,etc.); kiccavasena by way of f.Abhdh.-saṅgaha V.8,cp.Dhs.trsl.132 (with ref.to DhsA.264); kiccato Vism.581.--appa° having few or no duties Sn.144 (cp.KhA 241.--ārāmika° duties of the Ārāma J.I,38.--udaka° water-performance,ablution D.II,15.--kata° one who has performed his duties or mission,i.e.an Arahant Sn.1105; Vv 531 (cp.VvA.231.--bahu° having many obligations,being very busy A.III,116 sq.--bhatta° meal DA.I,45 sq.; PvA.76; freq.in formula kata° (see kata),cp.kat-annakicca Dāvs.I,59.--mata° funeral rites PvA.274.--sarīra° the duties of the body,i.e.funeral rites PvA.74).‹-› Note.In compn with kud° kicca appears as kuk-kucca (q.v.).

--âkiccā pl.(kicca+kicca,see Trenckner,Notes J.P.T.S.1908,127; cp.ṭhānāṭhāna,bhavābhava maggāmagga,phalāphala,etc.) duties of all kinds,various duties:ativasā assu kiccākiccesu “they shall serve me in all duties” Dh.74 (DhA.II,78=khuddakamahantesu karaṇīyesu “in small and great duties”); °esu yuttapayutto māṇavo (cp.a maid “of all work”) VvA.298; °esu ussukā endeavouring to do all duties Sn.298 (but expld at SnA 319 as “zeal in what is to be done and what is not to be done,” taken as kicca+ akicca cp.akicca); --âdhikaraṇa settlement of the agenda at formal meetings of a chapter Vin.II,89=III,164; III,168; V,101 sq.; 150 sq.; See Vin Texts III,45; --kara doing one’s duty S.I,91; Sn.676; --karaṇīyāni pl.=kiccākicca,various duties A.IV,87; --kārin=kiccakara A.III,443.(Page 213)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KICCA:[nt] phận sự,việc làm,công việc,chuyện phải làm --kāri [a] người làm công việc của mình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kicca:ကိစၥ(ပု၊န)
[ကရ+ရိစၥ။ ကတၱဗၺံ ကိစၥံ၊ ကရဏီယံ ကိစၥံ။ ကစၥည္း။ ၅၄၂။ ႐ူ။ ၅၅၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၇။ ကရ+ယ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၃၁။]
(ပု) (၁) ကိစၥပစၥည္း (သဒၵါေဝါဟာရ)။ (န) (၂) အေၾကာင္း။ (၃) ကိစၥာဓိက႐ုဏ္း (ဝိနည္းေဝါဟာရ)။ (တိ) (၄) ျပဳလုပ္ဖြယ္တာဝန္၊ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာအရာ၊ အမႈကိစၥ။ ကရဏီယ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kicca:ကိစၥ-ကိတ္ (ပ)
တဗၺ အနီယ ဏ် စေသာ ပစၥည္းအဆံုးရွိေသာ ပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kicca:ကိစၥ (န) (√ကရ္+ယ)
ျပဳရာေသာ အမႈ။ ျပဳဖြယ္။ ကိစၥ။
ကိစၥံ ေမ အတၳိ၊ အကၽြႏ္ုပ္အား ျပဳဖြယ္သည္ ရွိ၏။ ဥဒေကန ကိစၥံ နတၳိ၊ ေရျဖင့္ ျပဳဖြယ္ မရွိ။ ေဒြေယဝ ကိစၥာနိ အေဟသံု၊ ႏွစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,