Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kiccādhikaraṇa: kiccādhikaraṇa(na)
ကိစၥာဓိကရဏ(န)
[kicca+adhikaraṇa.kiccameva kiccādhikaraṇaṃ.sārattha,2.358.kaṅkhā,yo,mahāṭī,4.375-.]
[ကိစၥ+အဓိကရဏ။ ကိစၥေမဝ ကိစၥာဓိကရဏံ။ သာရတၳ၊ ၂။ ၃၅၈။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၄။ ၃၇၅-လည္းၾကည့္။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kiccādhikaraṇa:xem chữ adhikaraṇa
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kiccādhikaraṇa:trường hợp tăng chúng họp bàn về các tăng sự xem phải làm gì,làm sao,có tất cả bảy phép giải quyết các tránh sự,xin xem thêm trong giới bổn tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kiccādhikaraṇa:ကိစၥာဓိကရဏ (န)
[ကိစၥ+အဓိကရဏ။ ကိစၥေမဝ ကိစၥာဓိကရဏံ။ သာရတၳ၊ ၂။ ၃၅၈။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၄။ ၃၇၅-လည္းၾကည့္။]
ကိစၥာဓိက႐ုဏ္း (သံဃကံ)။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiccādhikaraṇa:ကိစၥာဓိကရဏ (န) (ကိစၥ+အဓိကရဏ)
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥကို စီစဥ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,