Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kiṇṇa:m.[Sk.kiṇva] 酵母,酵母(粉).
パーリ語辞典 水野弘元著
kiṇṇa:m.[Sk.kiṇva] 酵母,酵母(粉).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kiṇṇa,(kirati 的【過分】),已散布。 【中】 酵母,發酵粉。(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kiṇṇa,(kirati 的【過分】),已散布。【中】酵母,發酵粉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kiṇṇa: kiṇṇa(ti)
ကိဏၰ(တိ)
[kira+ta.ta- iṇṇa-pru,kirantinānādabbāni missībhavantyassaṃ kiṇṇā,to.,ṭī.533.nitea thī,thomanitea pu-na.]
[ကိရ+တ။ တ-ကို ဣဏၰ-ျပဳ၊ ကိရႏၲိနာနာဒဗၺာနိ မိႆီဘဝႏၲၽႆံ ကိဏၰာ၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၃။ ဓာန္၌ ထီ၊ ေထာမ၌ ပု-န။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kiṇṇa:[pp.of kirati] scattered.(nt.),yeast.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kiṇṇa,2 [pp.of kirati] strewn,scattered,covered; only in compn with profixes:ā°,o°,ud°,upa°,pari°,saṁ°; see also appa°.(Page 214)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kiṇṇa,1 [cp.Sk.kiṇva] ferment,yeast; Vin.II,116; VvA.73.(Page 214)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KIṆṆA:(pp của kirati) [nt] men rượu,rải rác,chạy tứ tán
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kiṇṇa:dầu để bôi trơn kim may và cũng để chống sét gỉ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kiṇṇa:ကိဏၰ(တိ)
[ကိရ+တ။ တ-ကို ဣဏၰ-ျပဳ၊ ကိရႏၲိနာနာဒဗၺာနိ မိႆီဘဝႏၲၽႆံ ကိဏၰာ၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၃။ ဓာန္၌ ထီ၊ ေထာမ၌ ပု-န။]
(၁) ေသမ်ိဳးေစ့၊ တေဆး။ (၂) ေရာႁပြမ္း-ေရာေႏွာ-ေသာ။ (၃) စြန္႔-ပစ္ပယ္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiṇṇa:ကိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ကိရ္+န)
ျဖန္႔ၾကဲအပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiṇṇa:ကိဏၰ (န)
တေဆး။ ေသမ်ိဳးေစ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,