Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kiñjakkha:m.n.[Sk.kiñjalka] (雄蕊的)花糸(附著於花粉囊的花柱,花柄),蓮的花,糸(纖維細線).
パーリ語辞典 水野弘元著
kiñjakkha:m.n.[Sk.kiñjalka] (雄ずいの)花糸,蓮の花,糸.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kiñjakkha,【中】 細絲,花粉。(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kiñjakkha,【中】細絲,花粉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kiñjakkha: kiñjakkha(pu,na)
ကိၪၨကၡ(ပု၊န)
[ki+jana+kha.ke jāyatīti ki,kamalādi,tasmiṃ jāyati jalatīti vā kiñjakkho,kho,nassa lassa vā ko,niggahītāgamo.,ṭī.686.]
[ကိ+ဇန+ခ။ ေက ဇာယတီတိ ကိ၊ ကမလာဒိ၊ တသၼႎ ဇာယတိ ဇလတီတိ ဝါ ကိၪၨေကၡာ၊ ေခါ၊ နႆ လႆ ဝါ ေကာ၊ နိဂၢဟီတာဂေမာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၈၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kiñjakkha:[nt.] filament; pollen.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kiñjakkha,(m.nt.) [cp.Sk.kiñjalka & remarks at Aufrecht Halāyudha p.186] a filament,esp.of the lotus S.III,130; J.I,60,183; V,39; Vv 221; --vāri° Pv.II,120 (=kesara PvA.77) in combn with kesara VvA.12,111,175.(Page 214)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KIÑJAKKHA:[nt] sợi nhỏ,phấn,nhụy,hoa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kiñjakkha:ကိၪၨကၡ(ပု၊န)
[ကိ+ဇန+ခ။ ေက ဇာယတီတိ ကိ၊ ကမလာဒိ၊ တသၼႎ ဇာယတိ ဇလတီတိ ဝါ ကိၪၨေကၡာ၊ ေခါ၊ နႆ လႆ ဝါ ေကာ၊ နိဂၢဟီတာဂေမာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၈၆။]
(၁) ၾကာဝတ္ဆံ။ (၂) ၾကာအခ်က္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiñjakkha:ကိၪၨကၡ (ပ၊န)
ၾကာဝတ္ဆံ။ ၾကာဝတ္မႈံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,