Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kiñcana:a.n.[kin-cana = kiñci] (談話中提到內容不定或未知物時) 什麼(e.g.這麼做有什麼不好嗎?),某種某些(可能是有某種某些原因),某事某物(something); 障礙,障.
パーリ語辞典 水野弘元著
kiñcana:a.n.[kin-cana = kiñci] 何か,何ものか,障碍,障.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kiñcana,【中】 某事,瑣事,世間的執著,麻煩。(p102)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kiñcana,【中】某事,瑣事,世間的執著,麻煩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kiñcana: kiñcana(pu,na)
ကိၪၥန(ပု၊န)
[kici+yu.rāgādayo hi satte kiñcenti maddanti palibundhantīti ]]kiñcanānī]]ti vuccanti.sārattha,1.213.sī,ṭī,,2.216.]
[ကိစိ+ယု။ ရာဂါဒေယာ ဟိ သေတၱ ကိေၪၥႏၲိ မဒၵႏၲိ ပလိဗုႏၶႏၲီတိ "ကိၪၥနာနီ"တိ ဝုစၥႏၲိ။ သာရတၳ၊ ၁။ ၂၁၃။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၁၆။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
kiñcana:'something',i.e.something evil that sticks or adheres to character.'Evil appendant',is a name for the 3 unwholesome roots (mūla)."There are 3 appendants:greed (lobha) is an appendant,hate (dosa) is an appendant,delusion (moha) is an appendant" (D.33).'Freed from appendants' (akiñcana) is a term for the perfectly Holy One (Arahat).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kiñcana:[nt.] something; a trifle; worldly attachment; trouble.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kiñcana,(adj.-nt.) [kiṁ+cana,equal to kiṁ+ci,indef.pron.] only in neg.sentences:something,anything.From the freq.context in the older texts it has assumed the moral implication of something that sticks or adheres to the character of a man,and which he must get rid of,if he wants to attain to a higher moral condition.‹-› Def.as the 3 impurities of character (rāga,dosa,moha) at D.III,217; M.I,298; S.IV,297; Vbh.368; Nd2 206b (adding māna,diṭṭhi,kilesa,duccarita); as obstruction (palibujjhana),consisting in rāga,etc.at DhA.III,258 (on Dh.200).Khīṇa-saṁsāro na c’atthi kiñcanaṁ “he has destroyed saṁsāra and there is no obstruction (for him)” Th.1,306.n’āhaṁ kassaci kiñcanaṁ tasmiṁ na ca mama katthaci kiñcanaṁ n’atthi “I am not part of anything (i.e.associated with anything),and herein for me there is no attachment to anything” A.II,177.‹-› akiñcana (adj.) having nothing Miln.220.-- In special sense “being without a moral stain,” def.at Nd2 5 as not having the above (3 or 7) impurities.Thus freq.an attribute of an Arahant:“yassa pure ca pacchā ca majjhe ca n’atthi kiñcanaṁ akiñcanaṁ anādānaṁ tam ahaṁ brūmi brāhmaṇan” Dh.421=Sn.645,cf.Th.I,537; kāme akiñcano “not attached to kāma” as Ep.of a khīṇāsava A.V,232 sq.=253 sq.Often combd with anādāna:Dh.421; Sn.620,645,1094.-Akiñcano kāmabhave asatto “having nothing and not attached to the world of rebirths” Vin.I,36; Sn.176,1059; --akiñcanaṁ nânupatanti dukkhā “ill does not befall him who has nothing” S.I,23.-- sakiñcana (adj.) full of worldly attachment Sn.620=DA.246.(Page 214)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KIÑCANA:[nt] vài việc,việc nhỏ mọn,quyến luyến theo thế sự
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kiñcana:chướng ngại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kiñcana:ကိၪၥန (ပု၊န)
[ကိစိ+ယု။ ရာဂါဒေယာ ဟိ သေတၱ ကိေၪၥႏၲိ မဒၵႏၲိ ပလိဗုႏၶႏၲီတိ "ကိၪၥနာနီ"တိ ဝုစၥႏၲိ။ သာရတၳ၊ ၁။ ၂၁၃။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၁၆။]
(၁) ႏွိပ္နင္း-ေႏွာင့္ယွက္-တားျမစ္-ေၾကာင့္ၾက-ေႏွာင္ဖြဲ႕-တတ္ေသာ တရား (ရာဂစသည္)။ (၂) အမွတ္မရွိအနည္းငယ္ေသာ (အာမိသလာဘ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kiñcana:ကိၪၥန (န)
တစံုတစ္ခု ေၾကာင့္ၾကျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,