Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khurappa,【陽】 箭。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khurappa,【陽】箭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khurappa: khurappa(pu,na)
ခုရပၸ(ပု၊န)
[khura+apa.khura+pā+a.khura+appa+a.khurati chindatiç khuraṃ vā pāti pivatīti khurappo,khuramassa agge appīyati ṭhapīyatīti vā khurappo,saro.sī,ṭī,,2.262.khura chedane,apo.atha vā khe arati gacchatīti khuro,assu,taṃ pātīti khurappo.,ṭī.389.(kpurapra-saṃ)]
[ခုရ+အပ။ ခုရ+ပါ+အ။ ခုရ+အပၸ+အ။ ခုရတိ ဆိႏၵတိ,ခုရံ ဝါ ပါတိ ပိဝတီတိ ခုရေပၸါ၊ ခုရမႆ အေဂၢ အပၸီယတိ ဌပီယတီတိ ဝါ ခုရေပၸါ၊ သေရာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၆၂။ ခုရ ေဆဒေန၊ အေပါ။ အထ ဝါ ေခ အရတိ ဂစၧတီတိ ခုေရာ၊ အႆု၊ တံ ပါတီတိ ခုရေပၸါ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၉။ (ကၸဳရျပ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khurappa:[m.] a kind of arrow.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHURAPPA:[m] một loại cung tên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khurappa:ခုရပၸ(ပု၊န)
[ခုရ+အပ။ ခုရ+ပါ+အ။ ခုရ+အပၸ+အ။ ခုရတိ ဆိႏၵတိ,ခုရံ ဝါ ပါတိ ပိဝတီတိ ခုရေပၸါ၊ ခုရမႆ အေဂၢ အပၸီယတိ ဌပီယတီတိ ဝါ ခုရေပၸါ၊ သေရာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၆၂။ ခုရ ေဆဒေန၊ အေပါ။ အထ ဝါ ေခ အရတိ ဂစၧတီတိ ခုေရာ၊ အႆု၊ တံ ပါတီတိ ခုရေပၸါ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၉။ (ကၸဳရျပ-သံ)]
ျမား
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khurappa:ခုရပၸ (န)
စဥ္းသြားတပ္ေသာ ျမား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,