Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khuppipāsā:f.[khud-pipāsā] 飢和渇,飢渇.
パーリ語辞典 水野弘元著
khuppipāsā:f.[khud-pipāsā] 飢と渇,飢渇.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khuppipāsā,【陰】 饑餓和口渴。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khuppipāsā,【陰】饑餓和口渴。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khuppipāsā: khuppipāsā(thī)
ခုပၸိပါသာ(ထီ)
[khuddā+pipāsā.khuddā- khupru.nīti,sutta.744.]
[ခုဒၵါ+ပိပါသာ။ ခုဒၵါ-ကို ခုျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၄၄။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khuppipāsā,[cp.khudā] hunger & thirst:°āya mīyamāno M.I,85.Personified as belonging to the army of Māra Sn.436=Nd2 on visenikatvā.To be tormented by hunger & thirst is the special lot of the Petas:Pv.I,1110; II,22,PvA.10,32,37,58,etc.; Vism.501; Sdhp.9,101,507.(Page 238)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHUPPIPĀSĀ:[f] sự đói khát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khuppipāsā:ခုပၸိပါသာ (ထီ)
[ခုဒၵါ+ပိပါသာ။ ခုဒၵါ-ကို ခုျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၄၄။]
(၁) အစာစားလိုျခင္း,ေရေသာက္လိုျခင္း၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း။ (တိ) (၂) ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khuppipāsā:ခုပၸိပါသာ (ဣ) (ခုဒ္+ပိပါသာ)
ဆာေလာင္ျခင္း ေရသိပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,