Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khujja:a.[= kujja,Sk.kubja] 駝背的,身材短小的,小的(small) ,次等較低的(inferior).
パーリ語辞典 水野弘元著
khujja:a.[=kujja,Sk.kubja] せむしの,こびとの,小さき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khujja,【形】 駝背的(人)。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khujja,(either Sk kubja,of which khujja would be the older form),【形】1.駝背的(人)(humpbacked)。2.小的,次等的(small,inferior)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khujja: khujja(pu)
ခုဇၨ(ပု)
[ku+vajja+ṇa.kucchitaṃ vajjatīti khujjo,kassa kho,va-lopo,ṇo.,ṭī.319.thī-nitea khujjā (kubba-saṃ)]
[ကု+ဝဇၨ+ဏ။ ကုစၧိတံ ဝဇၨတီတိ ခုေဇၨာ၊ ကႆ ေခါ၊ ဝ-ေလာေပါ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၉။ ထီ-၌ ခုဇၨာ (ကုဗၺ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khujja:[adj.] humpbacked (person).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khujja,(adj.) [either Sk kubja,of which khujja would be the older form (cp.Walde,Lat.Etym.Wtb.s.v.cubitum),or Sk.kṣudra (?) (so Müller,P.G.p.52).See also the variant kujja & cp.kuṭṭa2] 1.humpbacked J.V,426 (+piṭhasappī); DA.I,148 (in combn with vāmana & kirāta); f.DhA.I,194,226.-- 2.small,inferior,in kh°-rājā a smaller,subordinate king Sdhp.453.(Page 238)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHUJJA:[a] người gù lưng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
khujja:người gù,người bị tật khòm lưng hạng này không được thọ đại giới,nhưng trong trường hợp dĩ lỡ thì giới phẩm vẫn thành tựu,chỉ riêng thầy tổ thì phạm tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khujja:ခုဇၨ(ပု)
[ကု+ဝဇၨ+ဏ။ ကုစၧိတံ ဝဇၨတီတိ ခုေဇၨာ၊ ကႆ ေခါ၊ ဝ-ေလာေပါ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၉။ ထီ-၌ ခုဇၨာ (ကုဗၺ-သံ)]
(၁) ကုန္းျခင္း၊ ကိုင္းျခင္း၊ ေကာက္ျခင္း။ (တိ) (၂) ကိုင္းေသာ၊ ကုန္းေသာ၊ ခါးကုန္းေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khujja:ခုဇၨ (ပ)
ခါးကုန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khujja:ခုဇၨ (တိ)
ကုန္းကြသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,