Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khudda:a.[Sk.kṣudra.cf.cūḷa,culla] 小的,劣的,微細的.-ānukhuddaka 小小的,細隨細的,微細的.
パーリ語辞典 水野弘元著
khudda:a.[Sk.kṣudra.cf.cūḷa,culla] 小なる,劣れる,微細の.-ānukhuddaka 小小の,細随細の,微細の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khudda,khuddaka,【形】 小的,次等的,無關重要的。 【中】 一種小蜜蜂所制造的蜂蜜。 ~kanikāya,【陽】 《小部》(佛教經典)。 ~kapāṭha,【陽】〈小誦經〉(《小部》中的第一部經)。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khudda,(Vedic ksudra),【形】小的,次等的,無關重要的。【中】一種小蜜蜂所制造的蜂蜜。kaniya,【形】較小的。kaniṭṭha,【形】最小的。Khuddakanikāya,【陽】《小部》(佛教經典,五部尼柯耶之一)。Khuddakapāṭha,【陽】《小誦經》(《小部》中的第一部經)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khudda: khudda(ti)
ခုဒၵ(တိ)
[khudda+ṇa]
[ခုဒၵ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khudda: khudda(ti)
ခုဒၵ(တိ)
[khuda+.ku+dā+a.khudati asahatīti khuddo,nīco.,7.95.kucchitaṃ dadātīti khuddo,do,kassa kho,adānasīlatāya samparāyesu khuddaṃ bubhukkhissāmīti vā khuddo,khuda bubhukkhāyaṃ,do anāgatatthe.,ṭī.739.(kpudra-saṃ)]
[ခုဒ+ဒက္။ ကု+ဒါ+အ။ ခုဒတိ အသဟတီတိ ခုေဒၵါ၊ နီေစာ။ ေမာဂ္၊၇။၉၅။ ကုစၧိတံ ဒဒါတီတိ ခုေဒၵါ၊ ေဒါ၊ ကႆ ေခါ၊ အဒါနသီလတာယ သမၸရာေယသု ခုဒၵံ ဗုဘုကၡိႆာမီတိ ဝါ ခုေဒၵါ၊ ခုဒ ဗုဘုကၡာယံ၊ ေဒါ အနာဂတေတၳ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၉။ (ကၸဳျဒ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khudda: khudda(na)
ခုဒၵ(န)
[khu+da.khuda+da.(kpodra-saṃ)]
[ခု+ဒ။ ခုဒ+ဒ။ (ေကၸာျဒ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khudda:[adj.] small; inferior; insignificant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khudda,(adj.) [Vedic kṣudra] small,inferior,low; trifling,insignificant; na khuddaṁ samācare kiñci “he shall not pursue anything trifling” Sn.145 (=lāmakaṁ KhA 243); kh° ca bālaṁ Sn.318.Opp.to strong Vv 3210 (of migā= balavasena nihīnā VvA.136).

--ânukhuddaka,in °āni sikkhāpadāni the minor observances of discipline,the lesser & minor precepts Vin.II,287=D.II,154; Vin.IV,143; A.I,233; cp.Divy 465; --âvakāsa in akhuddâvakāso dassanāya not appearing inferior,one of the attributes of a well-bred brahmin (with brahmavaṇṇī) D.I,114,120,etc.--desa,in °issara ruler of a small district Sdhp.348.(Page 238)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHUDDA:,--ka [a] nhỏ,hèn hạ,thấp,không đáng kể [nt] mật ong ruồi --kanikāya [m] tên của tập sách về qui tắc --kapāṭha [m] tên của quyển sách đầu tiên trong tập khuddaka
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khudda:ခုဒၵ(န)
[ခု+ဒ။ ခုဒ+ဒ။ (ေကၸာျဒ-သံ)]
ပ်ားရည္၊ ပ်ားေလးရည္၊ ယင္ပ်ားရည္။ ခုဒၵ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khudda:ခုဒၵ(တိ)
[ခုဒ+ဒက္။ ကု+ဒါ+အ။ ခုဒတိ အသဟတီတိ ခုေဒၵါ၊ နီေစာ။ ေမာဂ္၊၇။၉၅။ ကုစၧိတံ ဒဒါတီတိ ခုေဒၵါ၊ ေဒါ၊ ကႆ ေခါ၊ အဒါနသီလတာယ သမၸရာေယသု ခုဒၵံ ဗုဘုကၡိႆာမီတိ ဝါ ခုေဒၵါ၊ ခုဒ ဗုဘုကၡာယံ၊ ေဒါ အနာဂတေတၳ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၉။ (ကၸဳျဒ-သံ)]
(၁) ယုတ္ညံ့ေသာ၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ၊ သူ။ (၂) ႏွေျမာေစးႏွဲေသာ၊ သူ။ ကပဏ-(၂)-ၾကည့္။ (၃) နည္းေသာ၊ အနည္း။ (၄) အားယုတ္ေသာ၊ အားနည္းေသာ၊ သူ။ (၅) မ်ားေသာ၊ အမ်ား။ (၆) ဆာေလာင္ေသာ။ (၇) ေသး-ငယ္-ေသာ၊ အငယ္။ ခုဒၵါႏုခုဒၵက-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khudda:ခုဒၵ(တိ)
[ခုဒၵ+ဏ]
ယင္ပ်ားသည္ ျပဳအပ္ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khudda:ခုဒၵ
ဘူ = ကီဠာယံ-ကစားျမဴးထူးျခင္း၌။ ခုဒၵတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khudda:ခုဒၵ (န)
ပ်ားငယ္ရည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khudda:ခုဒၵ (တိ)
ေသးငယ္သည္။ ယုတ္ညံ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,