Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khuddānukhuddaka,【形】 細小的(職責或戒條)。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khuddānukhuddaka,【形】細小的(職責或戒條)。ākaṅkhamāno ānanda sajgho mam’accayena khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni samūhantu.(阿難!有意欲者,在我亡後,僧團允準除去微細學處(小小戒)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khuddānukhuddaka: khuddānukhuddaka(na)
ခုဒၵါႏုခုဒၵက(န)
[khudda+anukhuddaka]
[ခုဒၵ+အႏုခုဒၵက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khuddānukhuddaka:[adj.] the lesser and minor (duties or precepts.) khuppipāsā :[f.] hunger and thirst.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHUDDĀNUKHUDDAKA:[a] những điều học nhỏ nhen
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khuddānukhuddaka:ခုဒၵါႏုခုဒၵက (န)
[ခုဒၵ+အႏုခုဒၵက]
(၁) ငယ္ေသာဝတ္ ႀကီးေသာဝတ္၊ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္။ (တိ) (၂) ငယ္ေသာ အလြန္ငယ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khuddānukhuddaka:ခုဒၵါႏုခုဒၵက (တိ) (ခုဒၵ+အႏုခုဒၵက)
ငယ္ေသာ။ အလြန္ငယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,