Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khoma:n.[Sk.kṣauma] 亜麻,麻,麻布,麻衣.-pilotikā 麻衣,麻布.
パーリ語辞典 水野弘元著
khoma:n.[Sk.kṣauma] 亜麻,麻,麻布,麻衣.-pilotikā 麻衣,麻布.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khoma:n.[Sk.kṣauma] 亜麻,麻,麻布,麻衣.-pilotikā 麻衣,麻布.-sukhuma亚麻细衣.-sutta亚麻丝
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khoma,【中】 亞麻布料。 【形】 亞麻的。 ~dussa,【中】 亞麻布,釋迦領土中的一個村莊的名字。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khoma,【中】亞麻布料(linen cloth)。【形】亞麻的。khomadussa,【中】亞麻布,釋迦領土中的一個村名。khoma-pilotikā,初摩衣,即亞麻衣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khoma: khoma(na)
ေခါမ(န)
[khuma+ṇa.khumasaddā vikāre ṇo,khumāya vikāro khomaṃ.khumā nāma atasī,tabbakkalasambhavaṃ vatthaṃ.,ṭī.291.kaṅkhā,yo,mahāṭī,3.31.(ma-saṃ)]
[ခုမ+ဏ။ ခုမသဒၵါ ဝိကာေရ ေဏာ၊ ခုမာယ ဝိကာေရာ ေခါမံ။ ခုမာ နာမ အတသီ၊ တဗၺကၠလသမ႓ဝံ ဝတၳံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၁။ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊၃။၃၁။ (ေကၸာ္မ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khoma: khoma(na)
ေခါမ(န)
[khu+ma.khu sadde,mo.,ṭī.291.]
[ခု+မ။ ခု သေဒၵ၊ ေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khoma:[nt.] linen cloth.(adj.),flaxen.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khoma,[cp.Vedic kṣauma] adj.flaxen; nt.a linen cloth,linen garment,usually combd with kappāsika Vin.I,58,96,281; A.IV,394; V,234=249 (°yuga); J.VI,47,500; Pv.II,117; DhA.I,417.

--pilotikā a linen cloth Vin.I,296.(Page 239)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHOMA:[nt] vải len [adj] thuộc vải gai --dussa [nt] vải gai,vải lụa,tên của một làng trong lãnh thổ Thích Ca
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
khoma:loại vải làm từ vỏ cây,như vải gai chẳng hạn tỳ khưu dùng được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khoma:ေခါမ (န)
[ခု+မ။ ခု သေဒၵ၊ ေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၁။]
(၁) ႏွမ္းၾကပ္ပင္။ (၂) ႏွမ္းၾကပ္ေလွ်ာ္၊ ဂုံေလွ်ာ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khoma:ေခါမ (န)
[ခုမ+ဏ။ ခုမသဒၵါ ဝိကာေရ ေဏာ၊ ခုမာယ ဝိကာေရာ ေခါမံ။ ခုမာ နာမ အတသီ၊ တဗၺကၠလသမ႓ဝံ ဝတၳံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၁။ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊၃။၃၁။ (ေကၸာ္မ-သံ)]
(၁) ခုံ (ဂုံ) ခ်ည္၊ ႏွမ္းၾကပ္ေလွ်ာ္ခ်ည္။ (၂) ခုံ (ဂုံ) ခ်ည္အဝတ္၊ ႏွမ္းၾကပ္ေလွ်ာ္ခ်ည္ျဖင့္ ရက္လုပ္ထားေသာ အဝတ္အထည္၊ သကၤန္း။ (၃) ေခါမတိုင္း၊ (၄) ေခါမတိုင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khoma:ေခါမ (န) (ခုမာ+ဏ)
ပိုက္ဆံခ်ည္ပုဆိုး။ ေခါမပုဆိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,