Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khobha:m.[<kṣubh] 搖動,震動,動亂.
パーリ語辞典 水野弘元著
khobha:m.[<kṣubh] 動揺,震動,動乱.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khobha,【陽】 震動,激動。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khobha,(cp.Vedic ksubh ksobhayati,to shake),【陽】震動,激動(shaking,shock)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khobha: khobha(pu)
ေခါဘ(ပု)
[khubha+ṇa.khubha sañcalane.kho bhati....khobho.nīti,dhā.129.(kpobha-saṃ)]
[ခုဘ+ဏ။ ခုဘ သၪၥလေန။ ေခါ ဘတိ။...ေခါေဘာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၉။ (ေကၸာဘ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khobha:[m.] shock; agitation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khobha,(m.) [cp.Vedic kṣubh kṣobhayati,to shake=Goth.skiuban Ger.schieben,to push,E.shove] shaking,shock Vism.31,157; khobhaṁ karoti to shake VvA.35,36,278; khobha-karaṇa shaking up,disturbance Vism.474.See also akkhobbha.(Page 239)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHOBHA:[m] sự đụng chạm,sự náo động,sự lay động,rối loạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khobha:ေခါဘ (ပု)
[ခုဘ+ဏ။ ခုဘ သၪၥလေန။ ေခါ ဘတိ။...ေခါေဘာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၉။ (ေကၸာဘ-သံ)]
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khobha:ေခါဘ (ပ) (√ခုဘ+ဏ)
ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,