Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kho:adv.[Sk.khalu] 確實,的確.atha kho 那時候,爾時( = tatra kho).kho pana 但,但是,然而.api ca kho 但,但是,然而.tatra kho (確實)在其處,在那裡(indeed there,indeed in that place) [(譯者補充請自行判斷)漢譯經文譯為<爾時>].
パーリ語辞典 水野弘元著
kho:adv.[Sk.khalu] 実に.atha ~時に.~ pana しかし.api ca ~.しかしながら.tatra ~ そこで.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kho,【無】 的確,真的,當然,(【語】與前一詞結合的虛詞,例如:evaŋkho 的 kho)。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kho,(before vowels often khv’; contr.of khalu=Sk.khalu),【無】的確,真的,當然(【語】與前一詞結合的虛詞,例如:evaṁ kho 的 kho)。atha kho,。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kho: kho(bya)
ေခါ(ဗ်)
[khosaddā ni.nīti,sutta.nhā.378.]
[ေခါသဒၵါကား နိပါတ္။ နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ။၃၇၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kho:[ind.] indeed; really; surely; (an enclictic particle of affirmative and emphasis).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kho,[before vowels often khv’; contr.of khalu=Sk.khalu] an enclitic particle of affirmation & emphasis:indeed,really,surely; in narration:then,now (cp.kira); in question:then,perhaps,really.Def.as adhikār’antara-nidassan’atthe nipāto KhA 113; as avadhāraṇaṁ (affirmative particle) PvA.11,18.-- A few of its uses are as foll.:abhabbo kho Vin.I,17; pasādā kho D.II,155.After pron.:mayhaṁ kho J.I,279; ete kho Vin.I,10; idaṁ kho ibid.; so ca kho J.I,51; yo kho M.I,428; -- After a negation:na kho indeed not J.II,111; no ca khv’āssa A.V,195; mā kho J.I,253; -- Often combd with pana:na sakkhā kho pana “is it then not possible” J.I,151; api ca kho pana J.I,253; siyā kho pana D.II,154; -- Following other particles.esp.in aoristic narration:atha kho (extremely frequent); tatra kho; tâpi kho; api ca kho; evaṁ bhante ti kho; evaṁ byā kho Vin.IV,134; Dh.I,27,etc.-- In interr.sentences it often follows nu:kin nu kho J.I,279; atthi nu kho J.III,52; kahan nu kho J.I,255.(Page 239)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kho:Indeed
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHO:[in]thật vậy,đúng vậy,chắc chắnkhô,để cho súc vật ăn --sacchādana [nt] cơm và áo,vật thực và y phục --hāraka [a] người cho súc vật ăn rơm,cỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kho:ေခါ(ဗ်)
[ေခါသဒၵါကား နိပါတ္။ နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ။၃၇၈။]
(၁) ပုဒ္ျပည့္႐ုံမွ်=အနက္မဲ့=ပဒပူရဏ။ (၂) ဆုံးျဖတ္တားျမစ္ျခင္း အဝဓာရဏ။ (၃) ေရွးဦးကာလ=အာဒိကာလ။ (၄) အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ိဳး၊ အျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kho:ေခါ (အ)
ပဒပူရဏပုဒ္။ ပဒါလကၤာရပုဒ္။ စင္စစ္။ စင္စစ္သျဖင့္။
ေခါ ပန၊ စင္စစ္ေသာ္ကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,