Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khitta:a.[khipati kṣip 的 pp.] 已被投擲的,已被捨棄的,已混亂的.
パーリ語辞典 水野弘元著
khitta:a.[khipati kṣip の pp.] 投げられたる,捨てられたる,混乱せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khitta:a.[khipati kṣip の pp.] 投げられたる,捨てられたる,混乱せる.-citta心乱者,心散乱者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khitta,(khipati 的【過分】),已丟,已推翻,已拋棄,已顛覆。 ~citta,【形】 發瘋的人。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khitta,(khipati 的【過分】),已散亂,已丟,已推翻,已拋棄,已顛覆(thrown; cast,overthrown)。khittacitta,【形】發瘋的人。Cp.vikkhitta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khitta: khitta(ti)
ခိတၱ(တိ)
[khipa+ta.]
[ခိပ+တ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khitta:[pp.of khipati] thrown; overthrown; casted away; upset.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khitta,[pp.of khip,to throw Dhtp 479; peraṇe] thrown; cast,overthrown Dh.34; rajo paṭivātaṁ kh°,dirt thrown against the wind S.I,13,164=Sn.662=Dh.125= J.III,203; ratti-khittā sarā arrows shot in the night Dh.304=Nett 11; acchi vātavegena khittā a flame overthrown by the power of the wind,blown out Sn.1074 (expld Nd2 220 by ukkhittā nuṇṇā,khambhitā); in interpret.of khetta PvA.7 said of sowing:khittaṁ vuttaṁ bījaṁ.-- akkhitta not upset,not deranged,undisturbed,in qualities required of a brahmin w.ref.to his genealogy:yāva sattamā pitāmahāyugā akkhitto D.I,113=Sn.p.115,etc.Cp.vi°.

--citta (a) one whose mind is thrown over,upset,unhinged,usually combd with ummattaka,out of one’s mind Vin.I,131,321; II,64,etc.; Sdhp.88.Cp.citta-kkhepa.(Page 236)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHITTA:(pp của khipati) liệng,thảy,thảy bỏ,lặt bỏ,xô ngã,lật đổ --citta [a] người có tâm bị xáo trộn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khitta:ခိတၱ(တိ)
[ခိပ+တ။]
(၁) ေစလႊတ္အပ္-ထည့္အပ္-ပစ္လႊတ္အပ္-ေသာ။ (က) ထားအပ္-ျဖစ္ေစအပ္-ေသာ။ (ခ) တုန္လႈပ္ေစအပ္ေသာ။ (ဂ) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ။ (ဃ) စိုက္ပ်ိဳးအပ္ေသာ။ (၂) စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ။ (၃) ျဖန္႔ၾကဲအပ္-လြတ္ေစအပ္-ပ်ံ႕လြင့္ေစအပ္-ေသာ။ (က) ပတ္ပတ္လည္ေသာ။ (ခ) ေဖာက္ျပန္ေသာ။ ေခတၱ,ခိတၱဗီဇ-ၾကည့္။ ခိတၱစိတၱ-(၁)-ၾကည့္။ ခိတၱစိတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khitta:ခိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ခိပ္+တ)
ပစ္လႊတ္အပ္သည္။ ပစ္ခ်အပ္သည္။ ပယ္အပ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,