Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khippa:a.n.[Sk.kṣipra<kṣip] 急速的; 投網 [一種捕魚的網(在水面上廣撒投擲)].acc.Khippaṃ adv.急速地.-ābhiññā 速通達 (急速-神通) (cf.dandha-ābhiññā 遲鈍通達).
パーリ語辞典 水野弘元著
khippa:a.n.[Sk.kṣipra<kṣip] 急速なる; 投網.acc.khippaṃ adv.急速に.-ābhiññā 速通達.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khippa:a.n.[Sk.kṣipra<kṣip] 急速なる,速疾の; 投網=khipa.acc.khippaṃ adv.急速に.-abhiññā 速通達.-nisanta速やかな谛察忍者.-nisanti速疾の察忍
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khippa,【形】 快的。 ~taraŋ,【副】 很快地,非常快地。 khippaŋ,【副】很快地。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khippa,(‹khip拋),【形】快的(quick)。khippataraṁ,【副】很快地,非常快地。khippaṁ,【副】很快地(quickly)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khippa: khippa(na)
ခိပၸ(န)
[khipa+.khippati peratīti khippaṃ.,ṭī.4va.khipati khayaṃ gacchatīti khippaṃ=sīghaṃ.,7.116.(kpipra-saṃ) īrū,nīti,sutta-nitea aa niabyaya yueaprakra,sakkataç māgadha mogga nitea napu ane prakra,aṭṭhakathā ṭīkānitea hu sekhyācvā maprakra hoso(vācca) aeiea (thī) so sādhakaara hu yūcharhi,hoso (vācca) aeiearānitea puṃso ]]khippa]]saddā rhāmape.]
[ခိပ+ပက္။ ခိပၸတိ ေပရတီတိ ခိပၸံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ။ ခိပတိ ခယံ ဂစၧတီတိ ခိပၸံ=သီဃံ။ ေမာဂ္၊၇။၁၁၆။(ကၸိျပ-သံ) ဤပုဒ္ကို႐ူ၊ နီတိ၊သုတၱ-တို႔၌ အထက္ပုဒ္အတိုင္း နိပါတ္အဗ်ယသို႔ သြင္း၍ျပဆိုၾကသည္၊ သကၠတ,မာဂဓဓာန္မ်ားႏွင့္ ေမာဂၢလႅာန္ က်မ္းတို႔၌ နပုလႅိင္ကို နာမ္ပုဒ္အေနျဖင့္ ျပဆိုၾကသည္၊ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ကား မည္သည့္ပုဒ္ဟု ေသခ်ာစြာ မျပဆိုၾကေသာ္လည္း ေဟာအပ္ေသာ(ဝါစၥ) အနက္၏ (ထီ)လိင္သို႔ လိုက္ေသာ သာဓကမ်ားအရ ကိတ္နာမ္ပုဒ္ဟု ယူဆရန္ရွိသည္၊ ေဟာအပ္ေသာ (ဝါစၥ) အနက္၏လိင္သို႔လိုက္ရာ၌လည္း ပုံလိင္သို႔လိုက္ေသာ "ခိပၸ"သဒၵါကို ရွာမေတြ႕ေပ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khippa:[adj.] quick.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khippa,(adj.):[Vedic kṣipra to kṣip] 1.quick,lit.in the way of throwing (cp.“like a shot”) Sn.350 (of vacana =lahu SnA).-- 2.a sort of fishing net or eel-basket (cp.khipa & Sk.kṣepaṇī) S.I,74.-- nt.adv.khippaṁ quickly A.II,118=III,164; Sn.413,682,998; Dh.65,137,236,289; J.IV,142; Pv.II,84,92,1221,Pug.32.-- Compar.khippatara Sn.p.126.

--âbhiññā quick intuition (opp.dandh°) D.III,106; Dhs.177; Nett 7,24,50,77,112 sq.; 123 sq.; Vism.138.(Page 237)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHIPPA:[a] mau lẹ --taraṃ [ad] sớm quá,mau quá --paṃ [ad] một cách mau quá
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khippa:nhanh,mau,mau chóng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khippa:ခိပၸ(န)
[ခိပ+ပက္။ ခိပၸတိ ေပရတီတိ ခိပၸံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ။ ခိပတိ ခယံ ဂစၧတီတိ ခိပၸံ=သီဃံ။ ေမာဂ္၊၇။၁၁၆။(ကၸိျပ-သံ) ဤပုဒ္ကို႐ူ၊ နီတိ၊သုတၱ-တို႔၌ အထက္ပုဒ္အတိုင္း နိပါတ္အဗ်ယသို႔ သြင္း၍ျပဆိုၾကသည္၊ သကၠတ,မာဂဓဓာန္မ်ားႏွင့္ ေမာဂၢလႅာန္ က်မ္းတို႔၌ နပုလႅိင္ကို နာမ္ပုဒ္အေနျဖင့္ ျပဆိုၾကသည္၊ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ကား မည္သည့္ပုဒ္ဟု ေသခ်ာစြာ မျပဆိုၾကေသာ္လည္း ေဟာအပ္ေသာ(ဝါစၥ) အနက္၏ (ထီ)လိင္သို႔ လိုက္ေသာ သာဓကမ်ားအရ ကိတ္နာမ္ပုဒ္ဟု ယူဆရန္ရွိသည္၊ ေဟာအပ္ေသာ (ဝါစၥ) အနက္၏လိင္သို႔လိုက္ရာ၌လည္း ပုံလိင္သို႔လိုက္ေသာ "ခိပၸ"သဒၵါကို ရွာမေတြ႕ေပ။]
(၁) အလ်င္အျမန္၊ လ်င္ျမန္စြာ။ (၂) ျမႇဳံး=ငါးအုပ္ေဆာင္း။ (တိ) (၃) လ်င္ျမန္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khippa:ခိပၸ (ပ)
ျမႇံဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khippa:ခိပၸ (တိ) (√ခိပ္+ရ)
လ်င္ျမန္သည္။
ခိပၸေညဝ,ခိပၸေမဝ၊ လ်င္စြာသာလွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,