Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khiḍḍā:f.[Sk.krīḍā] 戲,遊戲.
パーリ語辞典 水野弘元著
khiḍḍā:f.[Sk.krīḍā] 戯,遊戯.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khiḍḍā:f.[Sk.krīḍā] 戯,遊戯.-dasaka戯十年.-padūsika戯笑,戯耽
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khiḍḍā,【陰】 玩,娛樂。 ~dasaka,【中】 戲十年(十一至二十歲)。 ~rati,【陰】 享樂。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khiḍḍā,(Vedic krīḍā,cp.kīḷati),【陰】玩,娛樂(play,amusement)。khiḍḍādasaka,【中】玩十年(十一至二十歲)。khiḍḍārati,【陰】享樂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khiḍḍā: khiḍḍā(thī)
ခိၮာ(ထီ)
[khiḍa(=kīḷāyaṃ)+a.khaṃ+iḍḍā.,ṭī.176.kheḍanaṃ kīḷanaṃ khiḍḍā.sī,ṭī,,1.422.]
[ခိဍ(=ကီဠာယံ)+အ။ ခံ+ဣၮာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ေခဍနံ ကီဠနံ ခိၮာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khiḍḍā:[f.] play; amusement.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khiḍḍā,[Vedic krīḍā,cp.kīḷati] play,amusement,pleasure usually combd with rati,enjoyment.Var.degrees of pleasures (bāla°,etc.) mentioned at A.V,203; var.kinds of amusement enumerated at Nd2 219; as expounded at D.I,6 under jūta-pamādaṭṭhāna.Generally divided into kāyikā & vācasikā khiḍḍā (Nd2; SnA 86).Expl.as kīḷanā SnA 86,as hassādhippāya (means of mirth) PvA.226; sahāyakādīhi keḷi PvA.265.Cp.Sn.926; Pv IV.121

--dasaka “the decad of play,” i.e.the second 10 years of man’s life,fr.11--20 years of age Vism.619.--padosika corrupted by pleasures D.I,19,20=DA.I,113 (v.l.padūsika); --rati play & enjoyment Sn.41,59; Vv 1612,327; Pv IV.72; Vism.619.(Page 236)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khiḍḍā:Play,sport
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHIḌḌĀ:[f] chơi giỡn,sự chơi đùa --dasaka [nt] cuộc chơi trong thời kỳ mười ngày --rati [f] sự vui thích,khoái lạc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khiḍḍā:ခိၮာ (ထီ)
[ခိဍ(=ကီဠာယံ)+အ။ ခံ+ဣၮာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ေခဍနံ ကီဠနံ ခိၮာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၂၂။]
(၁) ျပက္ရယ္ျပဳျခင္း၊ ေျပာင္ေလွာင္ျခင္း။ (က) အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားရွိေသာ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္း၊ ေျပာင္ေလွာင္ျခင္း။ ခိၮာဘူမိ-ၾကည့္။ (၂) ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးကစားျခင္း။ (က) ပင္ပန္းျခင္း။ "
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khiḍḍā:ခိၮာ (ဣ)
ျမဴးတူးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,