Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khetta:n.[Sk.kṣetra] 田,土地,剎土,國土.-vatthu 田地,田和屋敷(房跟地,房屋和地產).-vijjā,-sippa 田相術.
パーリ語辞典 水野弘元著
khetta:n.[Sk.kṣetra] 田,土地,剎土,国土.-vatthu 田地,田と屋敷.-vijjā,-sippa 田相術.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khetta:n.[Sk.kṣetra] 田,畑,土地,剎土,国土.-kammanta田業.-ja田生,田から生まれる子.-jina田の胜者.- ṭha田中物.-pāla田畑の番人.-vatthu 田地,田と屋敷.-vijjā-sippa 田相術
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khetta,【中】 田,小塊土地,適當的地方,生產地,建立地。 ~kamma,【中】田間勞動。 ~gopaka,【陽】 守田人。 ~sāmika,【陽】 田主。 ~ājīva,【陽】耕者,農民。 ~tūpama,【形】 被比喻象塊田。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khetta,(Vedic ksetra,to ksi,kseti,ksiti,dwelling-place),【中】1.田,小塊土地,適當的地方,生產地,建立地(a field,a plot of land,arable land,a site)。2.(功德)田( (of kamma) the soil of merit,the deposit of good deeds,which,like a fertile field,bears fruit to the advantage of the “giver” of gifts or the “doer” of good works.)。khettakamma,【中】田間勞動。khettagopaka,【陽】守田人。khettasāmika,【陽】田主。khettājīva,【陽】耕者,農民(臺語:做穡人co3 sit lang5)。khettatūpama,【形】被比喻像塊田。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khetta: khetta(pu)
ေခတၱ(ပု)
[khetta+nissita]
[ေခတၱ+နိႆိတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khetta: khetta(na)
ေခတၱ(န)
[khetta+ṇa]
[ေခတၱ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khetta: khetta(na)
ေခတၱ(န)
[khipa+te.khitta+tā+a.khi+ta.bījaṃ khipanti etthaç khittaṃ vā bījaṃ tāyatīti khettaṃ.sī,ṭī,,1.351.peta,ṭṭha.7.cariyā,ṭṭha.3va.sārattha,1.13.vimati,1.4.netti,ṭī.12.nettivi.58.,ṭī.447.sūci- .]
[ခိပ+ေတ။ ခိတၱ+တာ+အ။ ခိ+တ။ ဗီဇံ ခိပႏၲိ ဧတၳ,ခိတၱံ ဝါ ဗီဇံ တာယတီတိ ေခတၱံ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၅၁။ ေပတ၊႒။၇။စရိယာ၊႒။၃ဝ။ သာရတၳ၊၁။၁၃။ ဝိမတိ၊၁။၄။ ေနတၱိ၊ဋီ။၁၂။ ေနတၱိဝိ။၅၈။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၇။ သူစိ-လည္း ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khetta:[nt.] field; plot of land; suitable place; a place where something is produced or found.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khetta,(nt.) [Vedic kṣetra,to kṣi,kṣeti,kṣiti,dwelling-place,Gr.kti/zw,Lat.situs founded,situated,E.site; cp.also Sk.kṣema “being settled,” composure.See also khattiya.Dhammapāla connects khetta with kṣip & trā in his expln at PvA.7:khittaṁ vuttaṁ bījaṁ tāyati ...ti khettaṁ] 1.(lit.) a field,a plot of land,arable land,a site,D.I,231; S.I,134 (bījaṁ khette virūhati; in simile); three kinds of fields at S.IV,315,viz.agga°,majjhima°,hīna° (in simile); A.I,229=239; IV,237 (do.); Sn.524; J.I,153 (sāli-yava°); Pv.II,968=DhA.III,220 (khette bījaṁ ropitaṁ); Miln.47; PvA.62; DhA.I,98.Often as a mark of wealth=possession,e.g.D.III,93 in defn of khattiya:khettānaṁ patī ti khattiya.,In the same sense connected with vatthu (field & farm cp.Haus und Hof),to denote objects of trade,etc.D.I,5 (expld at DA.I,78:khetta nāma yasmiṁ pubbaṇṇaṁ rūhati,vatthu nāma yasmiṁ aparaṇṇaṁ rūhati,“kh.is where the first crop grows and v.where the second.” A similar expln at Nd1 248,where khetta is divided into sāli°,vīhi.mugga°,māsa°,yava°,godhūma°,tila°,i.e.the pubbaṇṇāni,and vatthu expld ghara°,koṭṭhaka°,pure°,pacchā°,ārāma°,vihāra° without ref.to aṇṇa.) S.II,41; Sn.769.Together with other earthly possessions as wealth (hirañña,suvaṇṇa) Sn.858; Nd2 on lepa,gahaṭṭha,etc.As example in definition of visible objects Dhs.597; Vbh.71 sq.-- Kasī° a tilled field,a field ready to bear Pv.I,12,cp.PvA.8; jāti° “a region in which a Buddha may be born” (Hardy,after Childers s.khetta) PvA.138.Cp.the threefold division of a Buddha-kkhetta at Vism.414,viz.jāti°,āṇā°,visaya°.-- 2.fig.(of kamma) the soil of merit,the deposit of good deeds,which,like a fertile field,bears fruit to the advantage of the “giver” of gifts or the “doer” of good works.See dakkhiṇeyya°,puñña° (see detailed expln at Vism.220; khetta here= virūhana-ṭṭhāna),brahma°.-- A.I,162,223 (kammaṁ,khettaṁ,viññāṇaṁ bījaṁ); IV,237; It.98; VvA.113.‹-› akhetta barren soil A.III,384 (akhettaññu not finding a good soil); IV,418 (do.); PvA.137.Sukhetta a good soil,fertile land S.I,21; PvA.137; opp.dukkhetta S.V,379.

--ûpama to be likened to a (fruitful) field,Ep.of an Arahant Pv.I,11--kammanta work in the field A.III,77; --gata turned into a field,of puññakamma “good work becoming a field of merit” PvA.136,191; --gopaka a field watcher J.III,52; --ja “born on one’s land,” one of the 4 kinds of sons Nd1 247; Nd2 448; J.I,135.--jina one unsurpassed in the possession of a “field” Sn.523,524; --pāla one who guards a field J.III,54; --mahantatā the supremeness of the field (of merit) VvA.108; --rakkhaka the guardian of a field J.II,110; --vatthu possession of land & goods (see above) D.III,164; S.V,473=A.II,209; A.V,137; Pug.58; PvA.3; --sampatti the successful attainment of a field of (merit) PvA.198; VvA.102; see VvA.30,32 on the three sampattis,viz.khetta°,citta°,payoga°; --sāmika the owner of the field Miln.47; VvA.311.--sodhana the cleaning of the field (before it is ploughed) DhA.III,284.(Page 238)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHETTA:[nt] cánh đồng,khoảng đồng ruộng,nơi thuận lợi,nơi mà vật gì có thể sản xuất được --kamma [nt] công việc đồng áng --gopaka [m] người trông nom đồng ruộng --sāmika [m] chủ điền --tājīva [m] nhà nông,người làm ruộng --tūpama [a] so sánh như đồng ruộng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khetta:ေခတၱ(န)
[ခိပ+ေတ။ ခိတၱ+တာ+အ။ ခိ+တ။ ဗီဇံ ခိပႏၲိ ဧတၳ,ခိတၱံ ဝါ ဗီဇံ တာယတီတိ ေခတၱံ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၅၁။ ေပတ၊႒။၇။စရိယာ၊႒။၃ဝ။ သာရတၳ၊၁။၁၃။ ဝိမတိ၊၁။၄။ ေနတၱိ၊ဋီ။၁၂။ ေနတၱိဝိ။၅၈။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၇။ သူစိ-လည္း ၾကည့္။]
(၁) လယ္ယာ၊ စိုက္ပ်ိဳးခင္း။ (၂) ေျမ။ ေခတၱညဴ-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khetta:ေခတၱ(န)
[ေခတၱ+ဏ]
(၁) ေခတ္၊ တစ္စုံတစ္ခု၏-ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ရာ-တည္ရာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khetta:ေခတၱ(ပု)
[ေခတၱ+နိႆိတ]
လယ္ယာကိုမွီေသာေက်ာင္း။ နာဂရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khetta:ေခတၱ (န)
လယ္။ လယ္ေျမ။ မယား။ ကိုယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,