Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khepa:m.[<khipati] 投擲,散亂.
パーリ語辞典 水野弘元著
khepa:m.[<khipati] 投擲,散乱.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khepa,【陽】 投,投擲,(精神)錯失。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khepa,(cp.khipati),【陽】投,投擲,(精神)錯失(throwing,casting,Sdhp.42.Usually in citta-kkhepa loss of mind,perplexity Dh.138.Cp.vikhepa,saṁkhepa.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khepa: khepa(pu)
ေခပ(ပု)
[khipa+a.khipa peraṇe khipanaṃ bahikaraṇaṃ khepo.,ṭī.121.(kpepa-saṃ)]
[ခိပ+အ။ ခိပ ေပရေဏ ခိပနံ ဗဟိကရဏံ ေခေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၁။ (ေကၸပ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khepa:[m.] a throw; casting; loss (of mind).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khepa,[cp.khipati] (-°) throwing,casting,Sdhp.42.Usually in citta-kkhepa loss of mind,perplexity Dh.138.Cp.vi°,saṁ°.(Page 239)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHEPA:[m] thảy bỏ,liệng đi,mất (tinh thần) --na [nt] đi qua (thì giờ),sự hao mòn,sự đoạn tuyệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khepa:ေခပ (ပု)
[ခိပ+အ။ ခိပ ေပရေဏ ခိပနံ ဗဟိကရဏံ ေခေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၁။ (ေကၸပ-သံ)]
(၁) ပစ္ပယ္-ဝိုင္းပယ္-ျခင္း။ (၂) ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khepa:ေခပ
စု = ေပရေဏ-ေစလႊတ္ျခင္း၌။ ေခေပတိ၊ ေခပယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khepa:ေခပ (ပ) (√ခိပ္+ဏ)
ပစ္ျခင္း။ ကုန္ျခင္း။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။
စိတၱေကၡပ၊ စိတ္၏ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,