Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kheḷa:m.[Sk.kheṭa] 唾,唾液,口水.-piṇḍa 唾團.-mallaka 唾壺,痰盂.
パーリ語辞典 水野弘元著
kheḷa:m.[Sk.kheṭa] 唾,唾液.-piṇḍa 唾団.-mallaka 唾壷,たんつぼ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kheḷa,【陽】 唾液。 ~mallaka,【陽】 痰盂。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kheḷa,【陽】唾液。kheḷamallaka,【陽】痰盂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kheḷa: kheḷa(pu)
ေခဠ(ပု)
[khela+a.khala+ṇa.kha+ila+ṇa.khī+ḷa.tikaṃ khele...khela gatiyaṃ,a.khala calaneç sañcaye vā,ṇo,ḷattaṃ,khaṃ vā ākāsaṃ ilatīti kheḷo.,ṭī.281.khī khaye...khīyatīti kheḷo,lālā.,7.225.]
[ေခလ+အ။ ခလ+ဏ။ ခ+ဣလ+ဏ။ခီ+ဠ။ တိကံ ေခေလ...ေခလ ဂတိယံ၊ အ။ ခလ စလေန,သၪၥေယ ဝါ၊ ေဏာ၊ ဠတၱံ၊ ခံ ဝါ အာကာသံ ဣလတီတိ ေခေဠာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၈၁။ ခီ ခေယ...ခီယတီတိ ေခေဠာ၊ လာလာ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kheḷa:[m.] saliva.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kheḷa,[Sk.kheṭa,cp.kṣveḍa and śleṣma,P.silesuma.See also kilid & kilis,cp.ukkheṭita.On root khela see keḷanā; it is given by Dhtp 279 in meaning “calana.” The latter (khela) has of course nothing to do with kheḷa] phlegm,saliva,foam; usually with siṅghānikā mucus,sometimes in the sense of perspiration,sweat A.I,34; IV,137; Sn.196 (+siṅgh°); Kh II.=Miln.26 (cp.Vism.263 in detail,& KhA 66); J.I,61; IV,23; VI,367; Vism.259,343 (+siṅghāṇikā),362; DhA.III,181; IV,20,170; Pv.II,23 as food for Petas,cp.Av.S.I.279 (kheṭamūtropajīvinī; II,113:kheṭavadutsṛjya); PvA.80 (=niṭṭhubhana).

--kilinna wet with exudation J.I,164; --mallaka a spitting box,a cuspidor Vin.I,48; II,175,209 sq.; --siṅghānikā phlegm & mucus DhA.I,50.(Page 239)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHEḶA:[m] nước miếng --mallaka [m] ống nhổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kheḷa:ေခဠ (ပု)
[ေခလ+အ။ ခလ+ဏ။ ခ+ဣလ+ဏ။ခီ+ဠ။ တိကံ ေခေလ...ေခလ ဂတိယံ၊ အ။ ခလ စလေန,သၪၥေယ ဝါ၊ ေဏာ၊ ဠတၱံ၊ ခံ ဝါ အာကာသံ ဣလတီတိ ေခေဠာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၈၁။ ခီ ခေယ...ခီယတီတိ ေခေဠာ၊ လာလာ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၅။]
တံေတြး။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kheḷa:ေခဠ
စု = ဘကၡေန-စားျခင္း၌။ ေခေဠတိ၊ ေခဠယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kheḷa:ေခဠ (တိ)
ယုတ္ညံ့သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kheḷa:ေခဠ (ပ)
တံေတြး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,