Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khaya:m.[Sk.kṣaya] 盡,盡滅,滅盡.khaye ñāṇa 盡智.-ānupassanā 盡滅隨觀.-dhamma 盡法,滅盡之法.
パーリ語辞典 水野弘元著
khaya:m.[Sk.kṣaya] 尽,尽滅,滅尽.khaye ñāṇa 尽智.-ānupassanā 尽滅随観.-dhamma 尽法,滅尽の法.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khaya:m.[Sk.kṣaya] 尽,尽滅,滅尽.khaye ñāṇa 尽智.-ānupassanā 尽滅随観.-dhamma 尽法,滅尽の法.-virāga尽滅离贪
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khaya,【陽】 浪費,破壞,衰退,終結。 ~anupassanā,【陰】 衰退的事實知識。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khaya,(Sk.ksaya to ksi,ksiṇoti & ksiṇāti),【陽】浪費,破壞,衰退,終結,盡。khayanupassanā,【陰】衰退的事實知識。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khaya: khaya(pu)
ခယ(ပု)
[khi+ṇa.khi+a.,ṭī.763.nīti,dhā.18.,ṭī.323.]
[ခိ+ဏ။ခိ+အ။ဓာန္၊ဋီ။၇၆၃။နီတိ၊ဓာ။၁၈။ဓာန္၊ဋီ။၃၂၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khaya:[m.] waste; destruction; decay; consummation of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khaya,[Sk.kṣaya to kṣi,kṣiṇoti & kṣiṇāti; cp.Lat.situs withering,Gr.fqiζis,fqi/nw,fqi/w wasting.See also khepeti under khipati] waste,destruction,consumption; decay,ruin,loss; of the passing away of night VvA.52; mostly in applied meaning with ref.to the extinction of passions & such elements as condition,life,& rebirth,e.g.āsavānaṁ kh.It.103 sq.,esp.in formula āsavānaṁ khayā anāsavaṁ cetovimuttiṁ upasampajja A.I,107= 221=D.III,78,108,132=It.100 and passim.-- rāgassa,dosassa,mohassa kh.M.I,5; A.I,299,cp.rāga°,dosa°,moha°,A.I,159; dosa° S.III,160,191; IV,250.-- taṇhānaṁ kh.Dh.154; saṅkhārānaṁ kh.Dh.383; sabbamaññitānaṁ,etc.M.I,486; āyu°,puñña° Vism.502.-- yo dukkhassa pajānāti idh’eva khayaṁ attano Sn.626=Dh.402; khayaṁ virāgaṁ amataṁ paṇītaṁ Sn.225.-- In exegesis of rūpassa aniccatā:rūpassa khayo vayo bhedo Dhs.645=738=872.-- See also khīṇa and the foll.cpds.s.v.:āyu°,upadhi°,upādāna°,jāti°,jīvita°,taṇha°,dukkha°,puñña°,bhava°,loka°,saṁyojana,sabbadhamma°,samudda°.

--âtīta (a) gone beyond,recovered from the waning period (of chanda,the moon=the new moon) Sn.598; --ânupassin (a) realizing the fact of decay A.IV,146 sq.= V.359 (+vayânupassin); --ñāṇa knowledge of the fact of decay M.II,38=Pug.60; in the same sense khaye ñāṇa Nett 15,54,59,127,191,cp.kvu 230 sq.; --dhamma the law of decay A.III,54; Ps.I,53,76,78.(Page 235)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAYA:[m] sự hao mòn,suy vi,phá hoại,điều tàn,sự hoàn thành --ānupassanā [f] trí tuệ thấy rõ sự điêu tàn của pháp hành
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khaya:đề mục đất,biến xứ đất,đoạn trừ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khaya:ခယ (ပု)
[ခိ+ဏ။ခိ+အ။ဓာန္၊ဋီ။၇၆၃။နီတိ၊ဓာ။၁၈။ဓာန္၊ဋီ။၃၂၃။]
(၁) ကုန္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း။ (၂) (ကိေလသာတို႔၏) ကုန္ရာနိဗၺာန္။ (၃) (အာသဝတို႔၏) ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္။ (၄) (ကိေလသာတို႔ကို) ကုန္ေအာင္ျပဳတတ္-ကုန္ေစတတ္-ျဖတ္တတ္-ေသာ အရဟတၱမဂ္။ (၅) ခယ႐ုပ္နာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးနာ။ (၆) အိမ္။ (တိ) (၇) ကုန္-ပ်က္စီး-တတ္ေသာ။ ခယူပသမ-လည္းၾကည့္။ ခယဓမၼ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khaya:ခယ (ပ) (√ခိ+အ)
အိမ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khaya:ခယ (ပ) (√ခိ+အ)
ကုန္ျခင္း။ ကုန္ခန္းျခင္း။ ကုန္ဆံုးျခင္း။ ခယ႐ုပ္နာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,