Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khattu,【陽】 戰車的禦者,國王的隨從顧問。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khattu,【陽】戰車的禦者,國王的隨從顧問。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khattu: khattu(ti)
ခတၱဳ(တိ)
[khudi+tu.,ṭī.376.]
[ခုဒိ+တု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khattu: khattu(ti)
ခတၱဳ(တိ)
[khanu+tu]
[ခႏု+တု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khattu:[m.] charioteer; a king's attendant adviser.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHATTU:[m] người đánh xe,quan cận thần,quân sư
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khattu:ခတၱဳ(တိ)
[ခႏု+တု]
တူးတတ္ေသာ (ႂကြက္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khattu:ခတၱဳ(တိ)
[ခုဒိ+တု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၆။]
ရထားထိန္း။ ခတၱ-(၁)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khattu:ခတၱဳ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,