Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khattiyamahāsāla: khattiyamahāsāla(ti)
ခတၱိယမဟာသာလ(တိ)
[khattiya+mahāsāla.mahatī sālā etesanti mahāsālā,mahāgharāç mahāvibhavāti attho.atha vā mahā sāro etesanti mahāsārāti vattabbe ra-kārassa la-kāraṃ katvāmahāsālāti vuttaṃ.khattiyā mahāsālāç khattiyesu vā mahāsālāti khattiyamahāsālā.paṭisaṃ,ṭṭha,2.17va.]
[ခတၱိယ+မဟာသာလ။ မဟတီ သာလာ ဧေတသႏၲိ မဟာသာလာ၊ မဟာဃရာ,မဟာဝိဘဝါတိ အေတၳာ။ အထ ဝါ မဟာ သာေရာ ဧေတသႏၲိ မဟာသာရာတိ ဝတၱေဗၺ ရ-ကာရႆ လ-ကာရံ ကတြာမဟာသာလာတိ ဝုတၱံ။ ခတၱိယာ မဟာသာလာ,ခတၱိေယသု ဝါ မဟာသာလာတိ ခတၱိယမဟာသာလာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၁၇ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khattiyamahāsāla:[m.] a millionaire of Khattiya tribe.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khattiyamahāsāla:vua chúa hào phú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khattiyamahāsāla:ခတၱိယမဟာသာလ (တိ)
[ခတၱိယ+မဟာသာလ။ မဟတီ သာလာ ဧေတသႏၲိ မဟာသာလာ၊ မဟာဃရာ,မဟာဝိဘဝါတိ အေတၳာ။ အထ ဝါ မဟာ သာေရာ ဧေတသႏၲိ မဟာသာရာတိ ဝတၱေဗၺ ရ-ကာရႆ လ-ကာရံ ကတြာမဟာသာလာတိ ဝုတၱံ။ ခတၱိယာ မဟာသာလာ,ခတၱိေယသု ဝါ မဟာသာလာတိ ခတၱိယမဟာသာလာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၁၇ဝ။]
မင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ မ်ားေသာ အိမ္ဟူေသာ စည္းစိမ္ရွိေသာ၊ မင္းမ်ိဳးတို႔-၌-တြင္-မ်ားျမတ္ေသာဥစၥာရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khattiyamahāsāla:ခတၱိယ-မဟာသာလ (ပ)
မင္းမ်ိဳး၌ျဖစ္၍ ဥစၥာႏွစ္ရွိေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,