Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khattiya:m.[Sk.kṣatriya] 剎帝利,王族.f.khattiyā,khattī,khattiyī.
パーリ語辞典 水野弘元著
khattiya:m.[Sk.kṣatriya] 剎帝利,王族.f.khattiyā,khattī,khattiyī.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khattiya:m.[Sk.kṣatriya] カツテイヤ,剎帝利,王族.f.khattiyā,khattī,khattiyī.-abhiseka刹帝利即位灌顶.-kula刹帝利家.-jāti刹帝利种.-parisā刹帝利众[八众の一].-manta刹帝利の学[経].-muddhavasitta-rājan刹帝利灌顶王
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
khattiya:剎帝利, 剎利
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khattiya,【陽】 剎帝利,武士族。 【形】 屬於剎帝利的。 ~kaññā,【陰】剎帝利的年輕未婚女子。 ~kula,【中】 武士家族。 ~mahāsāla,【陽】 剎帝利的百萬富翁。 ~māyā,【陰】 剎帝利的秘訣。 ~sukhumāla,【形】 如王子一般的柔弱。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khattiya,(der.fr.khatta=ksatra “having possessions”; Sk.ksatriya),【陽】剎帝利,武士族(pl.Nom.also khattiyāse J.III,441.A shortened form is khatya J.VI,397.)。【形】剎帝利的。khattiyakaññā,【陰】剎帝利的年輕未婚女子。khattiyakula,【中】武士家族。khattiyamahāsāla,【陽】剎帝利的百萬富翁。khattiyamāyā,【陰】剎帝利的秘訣。khattiyasukhumāla,【形】如王子一般的柔弱。rājā khattiyo muddhāvasitto,剎利族灌頂王(剎利頂生王),即出身剎利族,經灌頂儀式就任王位。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khattiya: khattiya(pu)
ခတၱိယ(ပု)
[khatta+iya.khetta+iya.khetta+tā+a.khattassāpaccaṃ khattiyo.,ṭī.335.khettānaṃ adhipatīti khattiyo.visuddhi,2.49.khettato vivādāsatte tāyatīti khattiyo.saṃ,ṭī,1.78.]
[ခတၱ+ဣယ။ ေခတၱ+ဣယ။ ေခတၱ+တာ+အ။ ခတၱႆာပစၥံ ခတၱိေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၅။ ေခတၱာနံ အဓိပတီတိ ခတၱိေယာ။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၄၉။ ေခတၱေတာ ဝိဝါဒါသေတၱ တာယတီတိ ခတၱိေယာ။ သံ၊ဋီ၊၁။၇၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khattiya:[m.] a man of the warrior caste.(adj.),to belonging Khattiyas.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khattiya,[der.fr.khatta=kṣatra “having possessions”; Sk.kṣatriya] pl.Nom.also khattiyāse J.III,441.A shortened form is khatya J.VI,397.-- f.khattiyā A.III,226--229,khattī D.I.193,and khattiyī.A member of one of the clans or tribes recognised as of Aryan descent.To be such was to belong to the highest social rank.The question of such social divisions in the Buddha’s time is discussed in Dialogues I.97--107; and it is there shown that whenever they are referred to in lists the khattiyas always come first.Khattiyo seṭṭho jane tasmiṁ D.I,199=II.97=M.I,358=S.I,153,II.284.This favourite verse is put into the mouth of a god; and he adds that whoever is perfect in wisdom and righteousness is the best of all.On the social prestige of the khattiyas see further M.II,150--157; III,169; A.II,86; S.I,71,93; Vin.IV,6--10.On the religious side of the question D.III,82; 93; M.I,149,177; II,84; S.I,98.Wealth does not come into consideration at all.Only a very small percentage of the khattiyas were wealthy in the opinion of that time and place.Such are referred to at S.I,15.All kings and chieftains were khattiyas D.I,69,136; III,44,46,61; A.I,106; III,299; IV,259.Khattiyas are called rājāno Dhp 294,quoted Netti 165.

--âbhiseka the inauguration of a king A.I,107,108 (of the crown-prince)=A.II,87; --kaññā a maid of khattiya birth J.I,60; III,394; --kula a khattiya clan,a princely house,Vin.II,161 (w.ref.to Gotama’s descent); III,80; --parisā the assembly of the khattiyas; as one of the four parisās (kh°,brāhmaṇa°,gahapati°,samaṇa) at Vin.I,227; A.II,133; as the first one of the eight (1--4 as above,Cātummahārājika°,Tāvatiṁsa°,Māra°,Brahma°) at M.I,72=D.III,260; --mahāsāla “the wealthy khattiya” (see above II.1) D.III,258,etc.; --māyā “the magic of the noble” DhA.I,166; --vaṁsa aristocratic descent DA.I,267; --sukhumāla a tender,youthful prince (of the Tathāgata:buddha°,kh°) DhA.I,5.(Page 232)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHATTIYA:[m] người thuộc dòng chiến sĩ [adj] thuộc về dòng vua --kaññā [f] công chúa --kula [nt] dòng chiến sĩ --mahāsāla [m] đại phú gia của dòng chiến sĩ --māyā [f] nghệ thuật đặc biệt của dòng vua --sukhumāla [a] dịu dàng và tế nhị như Hoàng tử
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khattiya:hạng vua chúa,hoàng tộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khattiya:ခတၱိယ (ပု)
[ခတၱ+ဣယ။ ေခတၱ+ဣယ။ ေခတၱ+တာ+အ။ ခတၱႆာပစၥံ ခတၱိေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၅။ ေခတၱာနံ အဓိပတီတိ ခတၱိေယာ။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၄၉။ ေခတၱေတာ ဝိဝါဒါသေတၱ တာယတီတိ ခတၱိေယာ။ သံ၊ဋီ၊၁။၇၈။]
(၁) မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္။ (၂) မင္း၊ မင္းသား။ (၃) ခတၱိယမည္သူ။ (တိ) (၄) မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ၊ မင္းဇာတ္ရွိေသာ၊ သူ။ ေကာရကၡတၱိယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khattiya:ခတၱိယ (ပ)
မင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khattiya:ခတၱိယ (တိ) (ခတၱ+ဣယ)
ေရေျမကို အစိုးရေသာ။ မင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,