Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khatta:n.[Sk.kṣatra] 統治,守護.-vijjā 剎帝利明,政治學.
パーリ語辞典 水野弘元著
khatta:n.[Sk.kṣatra] 統治,守護.-vijjā 剎帝利明,政治学.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khatta,【中】 政治學,屬於剎帝利 (Khattiya) 的。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khatta,(Sk.ksatra,to ksi),【中】政治學,剎帝利(Khattiya)的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khatta: khatta(na)
ခတၱ(န)
[khatta+ṇa.khattassāpaccaṃ khattaṃ,ṇo.,ṭī.335.]
[ခတၱ+ဏ။ ခတၱႆာပစၥံ ခတၱံ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khatta: khatta(pu)
ခတၱ(ပု)
[khata+tā+a.rājarājaññādīnaṃ bhaṇḍadharā purisā khatā,nesaṃ tāyanato khattā.dī,ṭī,1.313.khattiya+tā+a.khattiyānaṃ tāyanato rakkhaṇato khattā,niruttinayena.sī,ṭī,,2.283.thī-nitea khattā]
[ခတ+တာ+အ။ ရာဇရာဇညာဒီနံ ဘ႑ဓရာ ပုရိသာ ခတာ၊ ေနသံ တာယနေတာ ခတၱာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၃၁၃။ ခတၱိယ+တာ+အ။ ခတၱိယာနံ တာယနေတာ ရကၡဏေတာ ခတၱာ၊ နိ႐ုတၱိနေယန။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၈၃။ ထီ-၌ ခတၱာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khatta:[nt.] political science; that which is belonging to Khattiyas.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khatta,(nt.) [Sk.kṣatra,to kṣi,cp.Gr.ktάomai,kthμa,possession] rule,power,possession; only in cpds.:

--dhamma the law of ruling,political science J.V,490 (is it khattu°=khattā°?) --vijjā polity D.I,9,condemned as a practice of heretics.Bdhgh at DA.I,93 explains it as nīti-sattha,political science (=°dhamma),See Rh.D.Dialogues I.18.--vijjavādin a person who inculcates Macchiavellian tricks J.V,228 (paraphrased:mātāpitaro pi māretvā attano va attho kāmetabbo ti “even at the expense of killing father and mother is wealth to be desired for oneself”),so also J.V,240; --vijjācariya one who practises kh- °vijjā ibid.; --vida (so read for °vidha)=°vijja (adj.) a tricky person,ibid.(v.l.°vijja,better).Cp.Sk.kṣātra-vidya.(Page 232)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHATTA:[nt] khoa chánh trị,thuộc về người chiến đấu (nhà vua)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khatta:ခတၱ(ပု)
[ခတ+တာ+အ။ ရာဇရာဇညာဒီနံ ဘ႑ဓရာ ပုရိသာ ခတာ၊ ေနသံ တာယနေတာ ခတၱာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၃၁၃။ ခတၱိယ+တာ+အ။ ခတၱိယာနံ တာယနေတာ ရကၡဏေတာ ခတၱာ၊ နိ႐ုတၱိနေယန။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၈၃။ ထီ-၌ ခတၱာ]
(၁) အမတ္။ (၂) အမိမင္းမ်ိဳး အဘသူဆင္းရဲမွ ျဖစ္ေသာသား။ (၃) စကားကို ေဆာင္ျခင္း၊ စကားတုံ႔ျပန္ျခင္း။ (၄) ရထားထိန္း။ (၅) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး။ (၆) မင္း။ ခတၱသံဃပရိဗ်ဴဠႇ-လည္းၾကည့္။ ခတၱဗႏၶဳ-ၾကည့္။ ခတၱ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khatta:ခတၱ(န)
[ခတၱ+ဏ။ ခတၱႆာပစၥံ ခတၱံ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၅။]
မင္းသားျဖစ္ေသာမင္း၊ မင္းမ်ိဳးအစစ္ ျဖစ္ေသာမင္း (ေတာင္ေပါက္)၊ မင္းမ်ိဳး၊ ခတၱိယမ်ိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khatta:ခတၱ (န)
အုပ္စိုးျခင္း။ အစိုးရျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,