Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khantika:a.[khanti-ka] 有信忍的.
パーリ語辞典 水野弘元著
khantika:a.[khanti-ka] 信忍ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khantika,【形】 (在【合】中) 如此這般的信念。 aññakhantika,= 另外的信念。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khantika,【形】(在【合】中) 如此這般的信念(acquiescing in-,of such and such a belief)。aññakhantika,= 另外的信念。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khantika: khantika(ti)
ခႏၲိက(တိ)
[khanti+ika]
[ခႏၲိ+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khantika:[adj.] (in cpds.) of such and such a belief.aññakhantika = of another belief.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khantika,(adj.) [fr.prec.] acquiescing in-,of such and such a belief,in añña° belonging to another faith,combd with aññadiṭṭhika and aññarucika D.I,187; M.I,487.(Page 232)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHANTIKA:[a] (in cpds) tin như vậy,aññakhantika sự tin tưởng người khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khantika:ခႏၲိက (တိ)
[ခႏၲိ+ဣက]
ႏွစ္သက္ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khantika:ခႏၲိ-က (တိ)
သည္းခံျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,