Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khanti,【陰】 耐性,希望,忍耐。 ~bala,【中】 耐力。 ~mantu,【形】 忍耐的,耐心的。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khanti,(kham)(梵Ksānti(ksam)),【陰】忍耐(日語:我慢する,gaman-suru),耐性。khantibala,【中】耐力。khantimantu,【形】忍耐的,耐心的。忍耐是最超越的鍛鏈、擔當(Khantī paramaṁ tapo titikkhā)(《法句經》184偈)。A.5.216.akkhanti(不忍):「諸比丘!此等五者,是忍之德。以何為五耶?即:為多人可愛、可意;又,不兇暴(aluddo);無追悔;不迷亂而命終;身壞死後,生於善趣、天界。」忍耐有三種:一、世俗的忍,忍氣吞聲(如石壓草),但有時會忍無可忍而火山爆發。二、修止的忍,轉離可瞋境(不可意境),迅速把心安置於固定的所緣(高級的如石壓草)。三、修觀的忍,當境,或轉離可瞋境,把心安置自己的身體(如呼吸、火大、或以丹田吸呼氣)、或受(特別是苦受)的觀察,覺知生滅、轉變。若是屬於過去的積怨、郁卒、怨恨,也可以倒帶,坦然面對它。修觀修可以達到無忍可忍。cf.adhivāsana(堅忍)。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Khanti:忍;忍辱;忍耐;信忍;信仰(PS:khantī-soracca 忍辱柔和)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khanti: khanti(thī)
ခႏၲိ(ထီ)
[khanu+ti]
[ခႏု+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khanti: khanti(thī)
ခႏၲိ(ထီ)
[khamu+ti.khamanaṃ sahanaṃ khanti,ti.,ṭī.161.(kpānti-saṃ)]
[ခမု+တိ။ ခမနံ သဟနံ ခႏၲိ၊ တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၁။ (ကၸာႏၲိ-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
khanti:'patience',forbearance',is one of the 10 perfections (pāramī,q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khanti:[f.] patience; wish; forbearance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khanti,& Khantī f.[Sk.kṣānti] patience,forbearance,forgiveness.Def.at Dhs.1341:khantī khamanatā adhivāsanatā acaṇḍikkaṁ anasuropo attamanatā cittassa.Most frequent combinations:with mettā (love) (see below); --titikkhā (forbearance):khantī paramaṁ tapo titikkhā nibbānaṁ paramaṁ vadanti Buddhā Dh.184=D.II,49=Vism.295; khantiyā bhiyyo na vijjati,S.I,226; cp.DhA.III,237:titikkhā-saṅkhātā khantī; --avihiṁsā (tolerance):kh°,avihiṁsā,mettatā,anudayatā,S.V,169; --akodhana (forbearing,gentle) VvA.71; --soraccaṁ (docility,tractableness) D.III,213= A.I,94; also with maddava (gentleness) and s.as quality of a well-bred horse A.III,248,cp.A.II,113 and khantā; --sovaccassatā (kind speech) Sn.266 (cp.KhA 148).See also cpds.-- Khantī is one of the ten paramitās J.I,22,23:cp.A.III,254,255.-- In other connections:khantiyā upasamena upeta S.I,30; ativissuto Sdhp.473; anulomikāya kh°iyā samannāgata (being of gentle and forbearing disposition) A.III,437,441; Ps.II,236 sq.; Vbh.340.See also A.III,372; Sn.189,292,897,944.‹-› In scholastic language frequent in combination diṭṭhi khanti ruci,in def.of idha (Vbh.245),tattha (Nd2),diṭṭhi (Nd2),cp.Nd2 151 and Vbh.325 sq.-- akkhanti intolerance Vin.IV,241 (=kopa); Vbh.360 (in def as opp.of khanti Dhs.1341.q.v.above),378.

--bala (nt.) the force of forbearance; (adj.) one whose strength is patience:...aduṭṭho yo titikkhati khantībalaṁ balānīkaṁ tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ Dh.399=Sn.623; -- DhA.IV,164; Ps.II,171,176; --mettā forbearing love,in phrase kh° --mettânuddayasampanna (adj.) one whose character is compassion and loving forbearance J.I,151,262; PvA.66 (+yuttakāra); VvA.71 (in expln of akodhana); --suñña (nt.) the void of khanti Ps.II,183; --soracca (nt.) gentleness and forbearance S.I,100,222; A.II,68; J.III,487; DhA.I,56; °e niviṭṭha “established in forbearance and meekness” A.III,46=D.III,61.(Page 232)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khanti:Patience,longsuffering,forbearance,endurance
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHANTI:[f] sự nhẫn nại,sự mong mỏi,sự kiên nhẫn --bala [nt] sức mạnh của sự nhẫn nại --mantu [a] nhịn nhục,nhẫn nại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khanti:sự nhẫn nại,sự chịu đựng,tín ngưỡng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khanti:ခႏၲိ (ထီ)
[ခမု+တိ။ ခမနံ သဟနံ ခႏၲိ၊ တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၁။ (ကၸာႏၲိ-သံ)]
သည္းခံျခင္း၊ သည္းခံတတ္ေသာ တရား။ (က) ႏွစ္သက္တတ္-ျမင္စြမ္းႏိုင္-ေသာဉာဏ္။ (ခ) ႏွစ္သက္ျခင္း၊ လက္ခံေက်နပ္ျခင္း။ (ဂ) အလို၊ အယူအဆ။ ခႏၲီဝါဒီဇာတ္-ၾကည့္။ ပုေဏၰာဝါဒသုတ္-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khanti:ခႏၲိ (ထီ)
[ခႏု+တိ]
(မိမိဂုဏ္ကို) ဖ်က္ဆီးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khanti:ခႏၲိ (ဣ) (√ခမ္+တိ)
သည္းခံျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,