Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khallāṭa,【形】 禿的。 ~sīsa,【形】禿頭的。 ~ṭiya,【中】 光禿。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khallāṭa,【形】禿的。khallāṭasīsa,【形】禿頭的(DhA.CS:pg.1.196.︰ khallāṭasīse)。khallāṭiya,【中】光禿。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khallāṭa: khallāṭa(ti)
ခလႅာဋ(တိ)
[khala+āṭa.kha+lā+ṭa.khala khalaneç sañcaye ca,āṭo,nikkesattā khaṃ tucchaṃ sīsaṃ lātīti khallāṭo,ṭo.,ṭī.321.]
[ခလ+အာဋ။ ခ+လာ+ဋ။ ခလ ခလေန,သၪၥေယ စ၊ အာေဋာ၊ နိေကၠသတၱာ ခံ တုစၧံ သီသံ လာတီတိ ခလႅာေဋာ၊ ေဋာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khallāṭa:[adj.] bald.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khallāṭa,[Sk.khalvāta,cp.khalita] bald,in --sīsa a bald head DhA.I,309.Der.khallātiya baldness,in khallātiyapetī the bald-headed Petī PvA.46 (where spelled khalātiya) and 67.(Page 235)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHALLĀṬA:[a] sói,hói --sīsa [a] sói đầu --ṭiya [nt] sự sói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khallāṭa:ခလႅာဋ (တိ)
[ခလ+အာဋ။ ခ+လာ+ဋ။ ခလ ခလေန,သၪၥေယ စ၊ အာေဋာ၊ နိေကၠသတၱာ ခံ တုစၧံ သီသံ လာတီတိ ခလႅာေဋာ၊ ေဋာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂၁။]
ဆံပင္မရွိ-ထိပ္ေျပာင္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khallāṭa:ခလႅာဋ (တိ)
ေခါင္းတံုးေသာ။ ဆံပင္မရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,