Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khala:m.[〃] 打穀,打穀的穀物,肉聚(一團糊狀肉).-mūsikā 床蝨.
パーリ語辞典 水野弘元著
khala:m.[〃] 打穀,打穀の穀物,肉聚.-mūsikā 床じらみ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khala,【中】 (玉蜀黍的)打谷場。 ~agga,【中】 打谷的開始。 ~maṇḍala,【中】 打谷場。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khala,【中】(玉蜀黍的)打谷場。khalagga,【中】打谷的開始。khalamaṇḍala,【中】打谷場。khalasālā﹐【陰】打谷棚。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khala: khala(ti)
ခလ(တိ)
[khala+ṇa]
[ခလ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khala: khala(pu,na)
ခလ(ပု၊န)
[khala+a..454,927.]
[ခလ+အ။ ဓာန္။၄၅၄၊၉၂၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khala:[nt.] threshing floor (for corn).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khala,[cp.Sk.khala] 1.corn ready for threshing,the threshing floor Nd2 587; Vism.120; DA.I,203 (khalaṁ sodheti).-- 2.threshing,mash,in ekamaṁsa-khalaṁ karoti “to reduce to one mash of flesh” D.I,52=M.I,377 (+maṁsa-puñja; DA.I,160=maṁsa-rāsi).

--agga the best corn for threshing DhA.I,98; IV,98; --kāla the time for threshing DhA.IV,98; --bhaṇḍ’agga the best agricultural implement for threshing DhA.I,98; IV,98; --bhaṇḍa-kāla the time for the application of the latter DhA.IV,98; --maṇḍala a threshing-floor Vism.123; DhA.I,266 (°matta,as large as ...).(Page 235)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHALA:[nt] sân đập lúa --agga [nt] khởi sự đập lúa --maṇṇala sân đập lúa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khala:ခလ (ပု၊န)
[ခလ+အ။ ဓာန္။၄၅၄၊၉၂၇။]
(၁) စပါးထားရာ ေျမအဝန္း၊ ေကာက္နယ္တလင္း၊ တလင္း။ (ပု) (၂) သူယုတ္။ (၃) အျဖဴ။ (န) (၄) ေရခ်ိဳးကသယ္မႈန္႔၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔။ (၅) အစုအပုံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khala:ခလ (တိ)
[ခလ+ဏ]
တလင္း၌ ျဖန္႔ခင္းထားေသာ (ဘ႑ာ)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khala:ခလ
ဘူ = သၪၥယ စလေနသု-ေပါင္းစုျခင္း,တုန္လႈပ္ျခင္းတို႔၌။ ခလတိ။
စု = ေသာေစေယ်-စင္ၾကယ္ျခင္း၌။ ခါေလတိ၊ ခါလယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khala:ခလ (ပ)
သူယုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khala:ခလ (န)
ေကာက္နယ္တလင္း။ ကသယ္မႈန္႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,