Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khajjūrī,【陰】 海棗樹(一種海棗樹〔棕櫚科〕(Phoenixdactylifera),產於亞洲西部和非洲北部,在加利福尼亞也有種植,有羽毛狀的葉子,結簇生的棗子椰樹)。(p110)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khajjūrī,【陰】海棗樹(date-palm,一種海棗樹〔棕櫚科〕(Phoenix dactylifera),產於亞洲西部、北部,在加利福尼亞州也有種植,有羽毛狀的葉子,結簇生的棗子椰樹)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khajjūrī: khajjūrī(thī)
ခဇၨဴရီ(ထီ)
[khajja+uīra+ī.khajja khajjane byathane ca,uīro,nadādi.,ṭī.6va3.vīmhī khajjūrī.,7.171.khajjūra-.]
[ခဇၨ+ဦရ+ဤ။ ခဇၨ ခဇၨေန ဗ်ထေန စ၊ ဦေရာ၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၃။ ဝီမွီ ခဇၨဴရီ။ ေမာဂ္၊၇။၁၇၁။ ခဇၨဴရ-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khajjūrī:[f.] date-palm.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khajjūrī:The wild date palm tree,
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAJJŪRĪ:[f] cây chà là
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khajjūrī:ခဇၨဴရီ (ထီ)
[ခဇၨ+ဦရ+ဤ။ ခဇၨ ခဇၨေန ဗ်ထေန စ၊ ဦေရာ၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၃။ ဝီမွီ ခဇၨဴရီ။ ေမာဂ္၊၇။၁၇၁။ ခဇၨဴရ-လည္းၾကည့္။]
သင္ေပါင္း။ စြန္ပလြန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khajjūrī:ခဇၨဴရီ (ဣ)
စြန္ပလြန္။Phcenix Sylvesirs

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,