Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khagga:m.[Sk.khaḍga] ① 劍,刀.-gāha 持劍者.② 犀,犀牛.-visāṇa-kappa 犀角喻,如犀角,像犀角.
パーリ語辞典 水野弘元著
khagga:m.[Sk.khaḍga] ① 剣,刀.ーgāha 持剣者 ② 犀,さい.-visāṇakappa 犀角喻,犀角の如し.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khagga,【陽】 刀劍。 ~kosa,【陽】 刀劍鞘。 ~gāhaka,【陽】 捧劍者。 ~tala,【中】 刀鋒。 ~dhara,【形】 捧劍的。 ~visāṇa,【陽】 犀牛,有個像刀劍一樣的角者。(p110)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khagga,(Sk.khaḍga),【陽】刀劍。khaggakosa,【陽】刀劍鞘。khaggāhaka,【陽】捧劍者。khaggatala,【中】刀鋒。khaggadhara,【形】捧劍的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khagga: khagga(pu,na)
ခဂၢ(ပု၊န)
[khagga+ṇa]
[ခဂၢ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khagga: khagga(pu)
ခဂၢ(ပု)
[khagga+a.,ṭī.391.]
[ခဂၢ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khagga:[m.] a sword.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khagga,[Sk.khaḍga; perhaps to Lat.clades and gladius; cp.also kūṭa3] 1.a sword (often with dhanu,bow) at D.I,7 (Dh.I,89=asi) as one of the forbidden articles of ornament (cp.BSk.khaḍga-maṇi Divy 147,one of the royal insignia); -- khaggaṁ bhandati to gird on one’s sword PvA.154,khaggaṁ sannayhati id.DhA.III,75; °gāhaka a sword-bearer Miln.114; °tala sword-blade Mhvs 25,90.-- 2.a rhinoceros J.V,406 (=gavaja),416; VI,277 (°miga),538.In cpd.°visāṇā (cp.BSk.khaḍgaviṣāṇa Divy 294=Sn.36) the horn of a rh.(:khagga-visāṇaṁ nāma khagga-miga-singaṁ SnA 65) Sn.35 sq.(N.of Sutta); Nd2 217 (khagga-visāṇa-kappa “like the horn of the rh.” Ep.of a Paccekabuddha,(cp.Divy 294,582),also at Vism.234.(Page 230)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAGGA:[m] cây gươm --kosa [m] vỏ gươm --gāhaka [m] người cầm gươm --tala [nt] lưỡi gươm --dhara [a] sự mang gươm --visāṇa [m] con tây u,người có cái còi giống cây gươm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khagga:ခဂၢ(ပု)
[ခဂၢ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၁။]
(၁) သန္လ်က္။ (၂) သန္လ်က္ဖ်ား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khagga:ခဂၢ(ပု၊န)
[ခဂၢ+ဏ]
(ပု) (၁) ၾကံ့။ (၂) ဆူး။ (၃) တိုးပြါးျခင္း။ (၄) ပ်က္စီးျခင္း။ (၅) (၅) (သန္လ်က္ႏွင့္တူေသာ) ၾကံ့ခ်ိဳ။ ခဂၢဝိသာဏကပၸ-(က)-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khagga:ခဂၢ
ဘူ = ခ႑ ေဘေဒ-ပိုင္းျဖတ္ျခင္း,ထုခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၌။ ဓာန္ဋီ၊ ၃၉၁။ ခဂၢတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khagga:ခဂၢ (ပ)
သန္လ်က္။ ၾကံ႕။
ခဂၢံ သႏၷယွိတြာ၊ သန္လ်က္ကို လြယ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,