Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khaṇḍicca:n.[khaṇḍita-ya] (牙齒的)毀壞.
パーリ語辞典 水野弘元著
khaṇḍicca:n.[khaṇḍita-ya] 毀壊(歯の).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khaṇḍicca,【中】(牙齒)斷掉的情況。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khaṇḍicca,【中】(牙齒)斷掉(he state of being broken (of teeth),having broken teeth)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khaṇḍicca: khaṇḍicca(na)
ခ႑ိစၥ(န)
[khaṇḍita+ṇya]
[ခ႑ိတ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khaṇḍicca:[nt.] the state of being broken,(said of teeth).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khaṇḍicca,(nt.) the state of being broken (of teeth),having broken teeth,in phrase kh° pālicca,etc.,as signs of old age (see above) M.I,49=D.II,305; A.III,196; Dhs.644=736=869; DhA.III,123; in similar connection Vism.449.(Page 231)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAṆḌICCA:[nt] trạng thái đang lung lay,muốn gãy (răng)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khaṇḍicca:răng long
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khaṇḍicca:ခ႑ိစၥ(န)
[ခ႑ိတ+ဏ်]
က်ိဳးျပတ္ေသာ သြားရွိေသာ-သြားတို႔၏ က်ိဳးျပတ္ျခင္းရွိေသာ-သူ၏အျဖစ္၊ သြားက်ိဳးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khaṇḍicca:ခ႑ိစၥ (န) (ခ႑ိတ+ဏ်)
က်ိဳးျပတ္သည္၏အျဖစ္။ သြားက်ိဳးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,