Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khaṇḍa:m.n.[〃] 毀壞,破片,斷片.-ākhaṇḍika (碎成)粉末,(斷成)細片.-phulla 已破壞的.
パーリ語辞典 水野弘元著
khaṇḍa:m.n.[〃] 毀壊,破片,断片.-ākhaṇḍika 粉々,細片.-phulla 破壊せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khaṇḍa,【陽】 一點點,碎塊,糖果。 【形】 斷掉的。 ~danta,【形】 斷牙。 ~phulla,【中】 (建築物)損壞的一部分。(p111)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khaṇḍa,(freq.spelt kaṇḍa),【陽】一點點,碎塊,糖果。【形】斷掉的。khaṇḍadanta,【形】斷牙。khaṇḍaphulla,【中】(建築物)損壞的一部分。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khaṇḍa: khaṇḍa(pu,na)
ခ႑(ပု၊န)
[khana=khaṇa+ḍa.khaḍi+a.khaṇḍa+a.,7.58.nīti,dhā.59.,ṭī.462.]
[ခန=ခဏ+ဍ။ ခဍိ+အ။ ခ႑+အ။ ေမာဂ္၊၇။၅၈။ နီတိ၊ ဓာ။၅၉။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khaṇḍa:[m.] a bit; broken piece; candy.(adj.),broken.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khaṇḍa,[freq.spelt kaṇḍa (q.v.).Cp.Sk.khaṇḍa; expld at Dhtp 105 as “chedana”] 1.(adj.) broken,usually of teeth; Th.2,260 (=ThA.211); Miln.342; Vism.51.‹-› 2.(m.nt.) a broken piece,a bit,camma° a strip of hide Vin.II,122; coḷa° a bit of cloth PvA.70; pilotika° bits of rags PvA.171; pūva° a bit of cake J.III,276; -- akhaṇḍa unbroken,entire,whole,in --kārin (sikkhāya) fulfilling or practising the whole of (the commandments) Pv IV.343 and °sīla observing fully the sīla-precepts Vv 113; cp.Vism.51 & Bdhd 89.

--âkhaṇḍa (redupl.-iter.formation with distributive function) piece by piece,nothing but pieces,broken up into bits Vism.115.--âkhaṇḍika piece by piece,consisting of nothing but bits,in kh °ṁ chindati to break up into fragments A.I,204 (of māluvālatā); II,199 (of thūṇā); S.II,88 (of rukkha); cp.Vin.III,43 (dārūni °ṁ chedāpetvā); J.V,231 (°ṁ katvā).--danta having broken teeth,as sign of old age in phrase kh° palitakesa,etc.“with broken teeth and grey hair” A.I,138 and ≈; J.I,59,79 (id.).--phulla [Bdhgh on Vin.II,160; khaṇḍa =bhinn’okāso,phulla=phalit’okāso.] broken and shattered portions; °ṁ paṭisaṅkharoti to repair dilapidations Vin.II,160 (=navakammaṁ karoti) 286; III,287; A.III,263; cp.same expression at Divy 22. unbroken and unimpaired fig.of sīla,the rule of conduct in its entirety,with nothing detracted Vv 8316=Pv IV.176 (cp.akhaṇḍasīla)=DhA.I,32.(Page 231)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAṆḌA:[m] một chút,một miếng nhỏ,kẹo đường phèn [adj] bể nhỏ --danta [a] răng đã rụng --phula [nt] sập bể từng mảnh (cao ốc)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khaṇḍa:ခ႑(ပု၊န)
[ခန=ခဏ+ဍ။ ခဍိ+အ။ ခ႑+အ။ ေမာဂ္၊၇။၅၈။ နီတိ၊ ဓာ။၅၉။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၂။]
(ပု) (၁) သၾကားနီ။ (၂) ခ႑မင္းသား၊ ခ႑ေထရ္။ (ပု၊န) (၃) အစိတ္၊ အတုံး၊ အပိုင္း၊ အဖို႔၊ အစု။ (က) အဝတ္ပိုင္း၊ သကၤန္းအခန္း။ (န) (၄) က်ိဳးျခင္း၊ (အစဉ္) က်ိဳးျပတ္ျခင္း။ (၅) က်ိဳးျပတ္ရာ အရပ္။ (တိ) (၆) က်ိဳး-ျပတ္-ပ်က္စီး-ေသာ။ (၇) (က) ပိုင္းျဖတ္ အပ္ေသာ၊ ေသးငယ္ေသာ။ (ခ) ခ်ိဳး-ေဖာက္-အပ္ေသာ။ (ဂ) က်ိဳး-ျပတ္-ပ်က္စီး-ျခင္းရွိေသာ (သီလစသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khaṇḍa:ခ႑
ဘူ = မေႏၴ-ေမႊေႏွာက္ျခင္း၌။ ခ႑တိ။
စု = ေဆဒေန-ျဖတ္ျခင္း၌။ ခေ႑တိ၊ ခ႑ယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khaṇḍa:ခ႑ (ပ၊န)
အပိုင္း။ အခဏ္း။ က်ိဳးျခင္း။ အစုတ္အျပတ္။ သၾကားခဲ။ ၾကံသကာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khaṇḍa:ခ႑ (တိ) (√ခ႑္+အ)
က်ိဳးျပတ္သည္။
သခၤလိကာပိ ခ႑ံ ခ႑ံ ဘိဇၨႎသု၊ သံေျခက်ဥ္းတို႔သည္လည္း အတံုးအတံုး က်ိဳးကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,