Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khañja:a.[〃] 跛,跛腳,跛者,腳行動不便的人.
パーリ語辞典 水野弘元著
khañja:a.[〃] 跛,びっこ,跛者,足なえ.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khañja:a.[〃] 跛,びっこ,跛者,足なえ.片足をひきずつた,足の不自由な
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khañja,【形】 跛足的。(p110)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khañja,(cp.Sk.khañja),【形】跛足的(lame)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khañja: khañja(ti)
ခၪၨ(တိ)
[khaji+a.khañjatīti,a.,ṭī.32va.]
[ခဇိ+အ။ ခၪၨတီတိ၊ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khañja:[adj.] lame.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khañja,(adj.) [cp.Sk.khañja,Dhtp 81:khañja gativekalye] lame (either on one foot or both:PugA 227) Vin.II,90=A.I,107=II.85=Pug.51 (comb.with kāṇa and kuṇi); Th.2,438 (+kāṇa); DhA.I,376 (+kuṇi).(Page 231)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAÑJA:[a] què,đi khập khiểng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
khañja:người què chân,không được phép thọ đại giới nhưng nếu đã dĩ lỡ,thì giới phẩm của đương sự vẫn thành tựu,có điều thầy tổ phải bị tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khañja:ခၪၨ(တိ)
[ခဇိ+အ။ ခၪၨတီတိ၊ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂ဝ။]
ခြင္ေသာ-ေျခခြင္ေသာ-သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khañja:ခၪၨ
ဘူ = ဂတိ ေဝကေလႅ-သြားျခင္း၏ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း (ဆြံ႕ျခင္း)၌။ဒါန ဂေတ စ-ေပးျခင္း,သြားျခင္း ၌လည္း။ ခၪၨတိ။
စု = ကိစၧဇီဝ ရကၡေဏ-ၿငိဳျငင္စြာအသက္ရွည္ျခင္း,ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌။ ခေၪၨတိ၊ ခၪၨယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khañja:ခၪၨ (ပ)
ေျခခြင္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khañja:ခၪၨ (တိ) (√ခၪၨ္+အ)
ဆြံ႕သည္။ ေျခခြင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,